BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielewska Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Szansa poprawy sytuacji ekonomicznej ludności powiązanej z rolnictwem na przykładzie województwa mazowieckiego
Opportunity for Economic Situation Improvement of Farmer Families on the Example of Mazowieckie Voivodship
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 242-248, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Wieś, Gospodarstwa domowe, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Fundusze unijne
Village, Households, Social and economic conditions, EU funds
Note
summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Celem pracy było pokazanie wykorzystania przez rodziny rolnicze możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej, w wyniku integracji Polski z Unią Europejską, na przykładzie województwa mazowieckiego. Analizę przeprowadzono na podstawie danych statystycznych GUS oraz sprawozdań MRiRW i ARiMR. (fragment wstępu)

Polish integration with the EU created opportunity for improvement of economic situation of fanner families due to direct aid and rural development. In Mazowieckie district this chance was not used in fully because not all of the EU funds for farmhousehold's development and modernization, rural areas' investments and also direct aids and early retirement were used up to the agreed limits. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. ARiMR - dwa lata po akcesji, Wyd. ARiMR, Warszawa 2006.
  2. Chmielewska B., Wykorzystane i niewykorzystane możliwości rozwoju rolnictwa i wsi w województwie mazowieckim, [w:] Rolnictwo i wieś w krajowej oraz wojewódzkich strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do 2020 roku, red. W. Michna, lERiGŻ PIB, Raport nr 34, Warszawa 2006.
  3. Informacja o stanie realizacji programu SAPARD według danych ARiMR na dzień 2 czerwca 2006 roku, MRiRW, maszynopis.
  4. Michna W., Mierosławska A., Chmielewska B., Lidkę D., Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym, IERiGŻ PIB, Raport Nr 9, Warszawa 2005.
  5. "Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2006", US, Warszawa 2006.
  6. "Rocznik Statystyczny Województw 2006", GUS, Warszawa 2006.
  7. Warunki życia ludności w 2004 roku, GUS, Warszawa 2006.
  8. Województwo mazowieckie. Podregiony. Gminy. Powiaty. 2005, US, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu