BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marona Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych
Local Authority Supervision of Organisational Units Operating on the Basis of the Commercial Companies' Code
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 792, s. 81-96, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Gmina, Spółki kapitałowe, Nadzór właścicielski, Kodeks dobrych praktyk
District, Capital company, Shareholders supervision, Code of Good Practice
Note
summ.
Abstract
Głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja systemu nadzoru właścicielskiego gminy nad spółkami kapitałowymi z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego prawodawstwa (głównie Kodeksu spółek handlowych i Ustawy o gospodarce komunalnej) oraz organizacyjnych rozwiązań przyjmowanych w niektórych gminach w Polsce. Ponieważ autor rozważa możliwość wykorzystania niektórych doświadczeń wypracowanych w sektorze prywatnym do uprawnienia nadzoru właścicielskiego w gminie, analizie poddany zostanie dokument pt. „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”, zawierający charakterystykę zasad kształtujących ład korporacyjny w Polsce. Celem analizy jest ustalenie możliwości przeniesienia niektórych zaproponowanych tam rozwiązań z zakresu nadzoru na poziom gminy i tworzonych przez nią podmiotów prawa handlowego. (fragment tekstu)

The main purpose of this article is to identify the system of local authority supervision of companies in light of current regulations (mainly the Commercial Companies' Code and the Public Utilities Act) and in light of the organisational solutions adopted by certain local authorities in Poland within the framework of owner supervision. To this end, in the first part of the article, the author presents the main assumptions of the public sector management model - so-called New Public Management - that has become popular in recent years. In the second part, the author analyses the supervisory organs of companies operating on the basis of the Commercial Companies' Code and then in part three, discusses the internal and external forms of owner supervision of local authority companies. Finally, in part four, the author looks at the possibility of applying the code of good practice to shape owner supervision in local authority companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Czaputowicz J., Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, „Służba Cywilna" 2005, nr 10.
 2. Dębicki M., Służby publiczne w świecie korporacji. Ograniczenia i niebezpieczeństwa menedżeryzmu jako narzędzia administracji publicznej, „Służba Cywilna" 2002/2003, nr 5, jesień-zima.
 3. Efektywny nadzór korporacyjny, S. Rudolf, T. Janusz, D. Stos, P. Urbanek, PWE, Warszawa 2002.
 4. Hrynkiewicz J.A., Administracja samorządowa - misje, własność i kontekst organizacyjny, Samorząd Terytorialny" 2004, nr 10.
 5. Kozioł L., Barwacz K., Przedsiębiorstwo sektora komunalnego w świetle teorii agencji |w:| Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 6. Kozioł L., Barwacz K., Michalik K., Problemy nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych |w:| Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, Materiały konferencji naukowej, red. L. Kozioł, Wydawnictwo MWSE w Tarnowie, Tarnów 2006.
 7. Marona B., Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, nr 760.
 8. Mar ona B., Nalepka A., Realizacja nadzoru właścicielskiego nad majątkiem komunalnym na przykładzie Miasta Tarnowa |vv:| Gospodarowanie tarnowskimi nieruchomościami, Materiały IV konferencji popularnonaukowej, red. M. Trustochowska, MWSE w Tarnowie, Tarnów 2006.
 9. Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, Abrys, Kraków 2005.
 10. Nalepka A., Marona B., Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego [w:] Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 11. Nazaruk R, Rola rady nadzorczej w działalności spółki akcyjnej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2005, nr 4.
 12. New Public Management ¡s Dead - Long Live Digital - Era Governance, P. Dunleavy, H. Margetts, S. Bastow, J. Tinkler, „Journal of Public Administration and Theory" 2006, vol. 16(3).
 13. Przychodzki M., Sącińska K., Zasady gospodarowania mieniem przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce komunalnej, „Samorząd Terytorialny" 2005, nr 9.
 14. Shamsul Haquc M., Revisiting the New Public Management, „Public Administration Review" 2007, nr 67.
 15. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. nr 118 poz. 561 z późn. zm. (ukp)).
 16. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. nr 9 poz. 43 z późn. zm. (ugk)).
 17. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm. (ksh)).
 18. Wąchol .1., Rola nadzoru korporacyjnego w procesie globalizacji a kodeksy dobrych praktyk [w:] Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 19. Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2005.
 20. Zalewski A., Teoretyczne podstawy zarządzania gminą |w:| Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu