BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chajęcki Andrzej (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Specyfika zatrudnienia pracowników w administracji samorządowej
The Characteristic of Recruitment Process in Local Governments
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/1, s. 132-141, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Administracja samorządowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zatrudnienie, Urzędnik państwowy, Rekrutacja pracowników, Organy administracji
Self-government administration, Human Resources Management (HRM), Employment, Public officials, Employee recruitment, Administrative bodies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie zasobem ludzkim w organizacji ma szczególne znaczenie dla jej funkcjonowania. Identyczna sytuacja występuje w organach administracji rządowej i samorządowej. Szczególny charakter procesu doboru kadr w administracji samorządowej wynika ze sformalizowania procedur zatrudniania. Proces zatrudniania w organach samorządowych regulowany jest przepisami ustawy, a tryb powołania na stanowisko wynika z procedur opracowanych w organach samorządowych na podstawie aktów prawnych. (abstrakt oryginalny)

Human resources management in an organization is particularly significant for its functioning. An identical situation occurs in state administration and local government. The peculiar character of recruiting employees in local government stems from the formalization of employment procedures. Giving employment in local government is regulated by law, and the mode of appoint a post by the procedures worked on by local government. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Osborne D., Gaebler T. (2006), Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media rodzina, Warszawa.
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr223,poz. 1458).
 3. Zalewski A. (2007), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.
 4. Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2005 r. Nr 122, poz. 1020).
 5. Wyroba A., Leszkiewicz A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie, Municipium S.A., Warszawa.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 34, poz. 309).
 7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 - kodeks pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654).
 8. Witkowski T. (red.) (2007), Nabór personelu w samorządach, Moderator, Warszawa.
 9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1506).
 10. Kulesza M., Węgrzyn L. (2006), Skuteczne zarządzanie w samorządzie, Wydawnictwo Twigger, Warszawa.
 11. Krawczyk G. (2007), Współczesne trendy w zatrudnianiu pracowników samorządowych, Poltext, Wrocław.
 12. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu