BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzóska Jan, Pyka Jan
Title
Kierunki reorientacji strategicznej polskich przedsiębiorstw energetycznych
Directions of Strategy Reorientation in Polish Energy Sector
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 591-602, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Przedsiębiorstwo energetyczne, Polityka energetyczna, Procesy dostosowawcze do wymagań UE
Energy distribution companies, Energy policy, Demand adjustment process
Note
summ.
Abstract
W celu przyspieszenia procesów liberalizacji rynku energetycznego w dniu 26 czerwca 2003 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały dwie dyrektywy: w sprawie wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej 2003/54/WE (uchylająca dyrektywę 96/92/WE) oraz w sprawie wspólnych zasad wewnętrznego rynku gazu ziemnego 2003/55/WE (uchylającą dyrektywę 98/30/WE). W referacie zostały omówione te zmiany, wprowadzone w "dyrektywie elektrycznej" (2003/54/WE) oraz w "dyrektywie gazowej" (2003/55/WE) ponieważ, zdaniem autorów, będą one istotnie wpływać na sposób formułowania strategii i funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych.

As a result of liberalization process and our approaching accession to the European Union it is permissible to treat in the future Polish energy market as a part of open EU's market. This situation creates specified results and challenges for Polish energy companies, connected mostly with the growth of their competitiveness. In this study the main change of strategy trends and the activity of Polish energy sector are presented. It is that the main factors determining their changes are as follows: the rules of functioning of the EU and Polish energy market (its liberalization), energy policy, privatization and consolidation of the sector. The situation and the directions of changes in Polish energy sector are refered to conditions of existence of energy companies in the EU. The results of restracturazing the energy sector are evaluated end the farther directions are defined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in electricity and repealing directive 96/92/EC, OJ L 176/37 15.07.2003. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej numer L 176 z dnia 15 lipca 2003.
 2. Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing directive 98/30/EC, OJ LI76/57 15.07.2003. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej numer L 176 z dnia 15 lipca 2003.
 3. Kozak M., Seklecki P., Nowe dyrektywy - podstawy prawne funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w krajach UE, Biuletyn URE nr 5/2003.
 4. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997, Warszawa 1997.
 5. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, Warszawa 2000.
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych. DzU2003nr 1.
 7. Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001.
 8. "Ocena i korekta założeń polityki energetycznej Polski do roku 2020", Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.
 9. Program realizacji polityki właścicielskiej MSP w stosunku do sektora elektroenergetycznego, Biuletyn MSP, Warszawa czerwiec 2003.
 10. Program restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG SA (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 sierpnia 2002 r.).
 11. Brzóska J., Palucha K., Pyka J., Konsolidacja jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora energetycznego, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 12. DanePKESA.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu