BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bekas-Nowak Monika (Krajowy Rejestr Długów - Biuro Informacji)
Title
The Function of the National Debt Register in Counteracting Payment Gridlocks in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 49-56, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Keyword
Krajowy Rejestr Długów (KRD), Informacja ekonomiczna, Informacja biznesowa, Informacja konsumencka, Dostęp do informacji
National Debt Register, Economic information, Business information, Consumer information, Access to information
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Według autora Krajowy Rejestr Długów niewątpliwie odgrywa znaczną rolę w procesie wymiany informacji gospodarczej. Co więcej, na działalność tej instytucji całe społeczeństwo wyraża zgodę. Przeprowadzone badania i dane statystyczne udowadniają, że Krajowy Rejestr Długów stał się zasadniczym elementem polskiego życia gospodarczego. W Unii Europejskiej publiczne rejestry informacji odnoszące się do sytuacji finansowej przedsiębiorstw i konsumentów mają już długa tradycję i stały się ważnym źródłem informacji o potencjalnych klientach. (AT)

According to the author the National Debt Register undoubtedly plays a significant part in the process of economic information exchange. What is more, the operations of the Bureau are being approved of by the whole society. Conducted research and statistics prove that the National Debt Register has become a crucial element of the Polish economic life. Within European Union public information registers concerning financial standing of enterprises and consumers have existed for many years, and have constituted an important source of information about potential customers. (AT)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Complex Debt Report - report from May, 2009.
  2. Mednis A., Noga-Bogomilska J., Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych (Access to Economic Information Act). Commentary, LexisNexis, Warszawa 2003.
  3. The National Debt Register, Pentor report, November 2007.
  4. The National Debt Register, statistics from January, 2009.
  5. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o dostępie do informacji ekonomicznej [Access to Economic Information Act], Dziennik Ustaw z 2003 r., Nr 50, póz. 424.
  6. www.krd.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu