BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malinowska Urszula
Title
Współdziałanie przedsiębiorstw w ramach grupy kapitałowej
Enterprises Co-Operation within a Capital Group
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 626-633, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Efekt synergii, Grupa kapitałowa, Współpraca przedsiębiorstw
Synergy effect, Capital group, Enterprises cooperation
Note
summ.
Abstract
Wprowadzenie kryterium współdziałania przedsiębiorstw z jednej strony zawęża pojęcie grupy kapitałowej, z drugiej natomiast ułatwia identyfikację motywów jej tworzenia oraz pozwala na ocenę skuteczności i efektywności zarządzania tymi skomplikowanymi strukturami organizacyjnymi poprzez pryzmat korzyści uzyskiwanych w wyniku współdziałania jej uczestników (efekt synergii). Efekty synergii może spadać w czasie ze względu na zmiany w otoczeniu konkurencyjnym oraz zmian w samej firmy. Dlatego zarządzający powinni kształtować skład grupy kapitałowej przez sprzedaż firm, które stały się zbędne w nowych warunkach oraz poprzez zakup innych podmiotów. Takie podejście wymaga sprecyzowania na czym polega współdziałanie spółek w ramach grupy kapitałowej oraz przeanalizowania, czy powiązania kapitałowe tworzą lepsze warunki do współpracy niż powiązania kontraktowe.

Cooperation of companies is one of three criteria, which compose the definition of the capital group. Nevertheless, the fact that the potential of different companies is merged and managed by the common management should not necessarily mean that the formerly autonomous entities really cooperate. Cooperation may be achieved provided that enlargement of synergy effects is regarded the prime management principle of the capital group. Synergy effects may diminish over time due to alterations in the competitive environment and due to changes in companies itself. Therefore, management should shape the composition of the capital group through sale of companies, which become redundant in new conditions, and through purchase of other entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstwa, t. 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 2. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk Т.К., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 4. Haus В., Fonny koncentracji w przemyśle, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Malinowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Difin, Warszawa 2000.
 5. Jagoda H., Haus В., Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
 6. Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 7. Malinowska U., Wpływ efektów synergii na ocenę fuzji i przejęć przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 8. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. Nogalski B., Ronkowski R., Holding w gospodarce krajowej, ODDK, Gdańsk 2000.
 10. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
 11. Trocki M., Zarządzanie grupą kapitałową, Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Malinowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Difin, Warszawa 2000.
 12. Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, red. J. Lichtarski, PWE, Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu