BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuzior Anna
Title
Wycena i sprawozdawcze ujęcie transakcji leasingowych
Valuation and reporting of lease transactions
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 53, nr 109, s. 91-102, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wycena, Leasing, Transakcje leasingowe, Leasing finansowy, Leasing operacyjny, Umowa leasingowa
Valuation, Leasing, Leasing transactions, Financial lease, Operating lease, Leasing contract
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przestawia problemy dotyczące zasad klasyfikacji, wyceny i sprawozdawczej prezentacji umów leasingowych na podstawie zasad wynikających z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”. Scharakteryzowano opłaty, do wniesienia których jest zobowiązany korzystający w związku z zawartą umową leasingową. Opisano zasady ujmowania w bilansie oraz rachunku zysków i strat skutków zawarcia umowy leasingu finansowego i operacyjnego z punktu widzenia finansującego i korzystającego. Przedstawiono możliwości w zakresie rozliczania części odsetkowej rat leasingowych w przypadku leasingu finansowego. Opisano również istotę leasingu zwrotnego i jego wpływ na sprawozdanie finansowe korzystającego. Zwrócono uwagę na zasady ujmowania kosztów i przychodów związanych z leasingiem w rachunku zysków i strat finansującego w zależności od charakteru jego podstawowej działalności. (abstrakt oryginalny)

The article presents problems connected with the rules for classification, valuation and presentation in financial statements of lease transactions based on Polish Accounting Standard No. „Leases and hire purchase contracts”. Different lease payments are described, and rules of presentation in financial statements of assets, liabilities, expenses and revenues (income) connected with lease transaction (for a finance and an operating lease) are presented from the lessee and lessor point of view. Accounting treatment alternatives with regard to the interest component of lease payments in finance leases are described, and the nature of sale and leaseback transactions and their influence on the lessee's financial statements is presented. Attention was also paid to the issue of expenses and revenues (income) presentation in income statement of the lessor depending on the type of its basic activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Golda M. (2003), Leasing, wyd. II, Difin, Warszawa.
  2. Halladay S. (2008), IFRS and Principle - based Accounting, Word Leasing News, December 2008, s. 38-39.
  3. Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. (2006), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienie i rozwiązania praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
  4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa", Dz.Urz. Min. Fin. z 2008 r., Nr 4, poz. 35.
  5. Kuzior A. (2009), Standardy sprawozdawcze leasingu, [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 542.
  6. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 „Leasing", [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  7. Świderska G.K, Więcław W. (red) (2009), Sprawozdanie finansowe według polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Difin, Warszawa.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., nr 52, poz. 1223, z późniejszymi zmianami.
  9. Ustawa z dnia 9 listopada 200()r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2000 r., nr 13, poz. 1186.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu