BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czermińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Zmiany regulacji i wykorzystania instrumentów promocyjno-informacyjnego wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską
Changes in the Regulation and Use of Promotional and Informational Instruments to Support Polish Exports in Light of Integration with the European Union
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 794, s. 25-43, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Eksport, Polityka proeksportowa, Promocja eksportu, Integracja gospodarcza Polski z UE
Export, Proexport policy, Export promotion, Poland's economic integration with the EU
Note
summ.
Abstract
Rosnąca konkurencja w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego stanowi wyzwanie, a jednocześnie zagrożenie dla polskiego eksportu. Konieczność podejmowania działań mających na celu wzrost eksportu i tworzenia proeksportowych struktur w gospodarce wymaga: posiadania odpowiedniego instrumentarium, przeznaczenia na wsparcie eksportu odpowiednich środków finansowych, przestrzegania zasad i zobowiązań na forum, GATT/WTO, OECD i Unii Europejskiej. Wśród działań systemowych ukierunkowanych na pobudzanie polskiego eksportu wyróżnić można: - działania traktatowe, - wsparcie finansowe (preferencyjne finansowanie eksportu, instrumenty wspomagania kredytowania eksportu, poręczenia i gwarancje przedsięwzięć eksportowych), - wsparcie informacyjno-promocyjne. Omówiono zmiany zasad administrowania eksportem w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, wsparcie promocyjno-informacyjne eksportu w okresie przedakcesyjnym oraz system wspierania i promocji eksportu w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej.

Growing competition in an increasingly liberalised international trade environment creates both challenges and threats for Polish exports. The need to undertake measures to increase exports and create export-friendly structures in the economy requires: having the right set of instruments, allocating sufficient financial resources to support exports, and observing the rules and obligations imposed by GATT/WTO, OECD, and the European Union. The systemic measures oriented towards stimulating Polish exports include: treaty arrangements, financial support (preferential financing of export, instruments to aid export credits, guarantees for export undertakings) as well as informational and promotional support. The relatively small amount of resources earmarked for export promotion in annual budgets is the main reason why promotional programmes are not sufficiently effective. The intensity of public spending on promotion, i.e., its relation to the value of exports, is usually several times lower in Poland compared to other European Union countries. The principal form of promotional support for exporters is helping fund their participation in trade fairs and exhibitions abroad. Other forms of support have much less practical significance, as is shown by the meagre resources budgeted for this goal. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Handel zagraniczny. Organizacja i technika, red. .J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2005.
  2. Jeliński B., Polska polityka handlu zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
  3. Podstawy handlu zagranicznego, red. H. Treder, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
  4. Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004—2005, red. J. Kotyński, IKCHZ, Warszawa 2005.
  5. Polska w Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, t. II, IKC HZ, Warszawa 2004.
  6. Rosati D., Polityka proeksportowa, PWE, Warszawa 1990, s. 17.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu