BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kożuch Barbara
Title
Zmiany w zarządzaniu usługami publicznymi
Changes in Management of Public Services
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 101-109, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Marketyzacja, Mechanizmy polityki rynkowej, Zarządzanie, Usługi publiczne, Gospodarka rynkowa, Zarządzanie publiczne
Marketisation, Market policy mechanisms, Management, Public services, Market economy, Public governance
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono obszary zarządzania publicznego wyszczególnione według dwóch kryteriów: charakteru zbiorowych potrzeb społecznych i dziedzin życia społeczno-gospodarczego, tworzących warunki do zaspokajania tych potrzeb oraz według szczebli zarządzania. Przedstawiono również zarządzanie usługami publicznymi w gospodarce rynkowej oraz opisano marketyzację usług publicznych, czyli zarządzanie przy wykorzystaniu mechanizmów typu rynkowego.

Changes in management of public services are caused by processes having place in both external and internal environment of public organisations. Dimensions of public management may be distinguished according to criterion as character of the societies' needs and branches of the whole economy, which build possibilities for meeting different kinds of public needs, i.e. managing local, regional, and the whole economy, managing public safety, managing public healthcare, managing educational system, and managing in cultural sphere. Other criterion of distinguishing dimensions of public management is the level of management. Thus we have: macro-management, mezzo-management, and management of particular organisation on the lowest level. The impact of the process of administration reform is managing with market mechanisms. There are many forms of marketisation of public services, i.e. selling by government, intergovernmental agreement, contract, contract/grant, franchising exclusive, franchising multiple, grant, voucher. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Administration As Service: The Public As Client, PUMA, Paris 1987.
 2. Beksiak J., Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku, PWN, Warszawa 2001.
 3. Dowgiałło Z., Naczelne kierownictwo w systemie zarządzania regionem, [w:] Dowgiałło Z., Krawiec B. (red.). Naczelne kierownictwo w systemie zarządzania gospodarką regionu, PARR Warszawa, AR Szczecin, KOiZ PAN, Gdańsk 1997.
 4. Funkcje i zadania terenowej administracji publicznej i instytucji pozarządowych w rozwoju regionalnym. Cześć diagnostyczna, Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa, luty 1996.
 5. Karpiński A., Co warto wiedzieć o polityce gospodarczej rządów, Orgmasz, Warszawa 1997.
 6. Kożuch В., Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia, "Współczesne Zarządzanie" 2002, nr 2.
 7. Kożuch В., Zarządzanie publiczne w zarysie. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok (w druku).
 8. Managing with Market-Type Mechanisms, PUMA OECD, Paryż 1993.
 9. Markowski Т., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 10. Pietrzkiewicz Т., Etyka zarządzania działalnością gospodarczą, Orgmasz, Warszawa 1995.
 11. Trojanek M., Sterowanie rozwojem gospodarczym regionu, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1992, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu