BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarz Marek
Title
Postęp społeczny a gospodarka wolnorynkowa
Human Development and Free Market
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 143-151, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Modele polityki społecznej, Gospodarka planowa, Postęp społeczny, Gospodarka rynkowa, Polityka gospodarcza
Models of social policy, Planned economy, Social progress, Market economy, Economic policy
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono kryteria postępu społecznego oraz przedstawiono spełnianie tych kryteriów przez gospodarki o charakterze wolnorynkowym i nakazowo-rozdzielczym. Scharakteryzowano relacje zachodzące pomiędzy polityką gospodarczą a postępem społecznym oraz opisano trzy modele socjalnego zaangażowania państwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej, tj. model marginalny, motywacyjny oraz instytucjonalno-redystrybucyjny.

Human development this achieving category oneself to solid improvement of quality of human life across more and more satisfying level of basic needs of man. From this of reason social development can't be identified only with height PKB. For him of appearing on terrain of given state key meaning possesses type of social economic formation. How it seems the residual model of social policy don't generate social development. For human development is required interference of state (state is understood as main subject of social policy) into free market sphere. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Auleytner J., Polityka społeczna. Stan i perspektywy, Wyd. WSPTWP, Warszawa 1995.
 2. Domańska E., Wokół interwencji państwa w gospodarkę; Keynes, Fridman, Laffer, Kennedy. Kaegan i inni. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 3. Doyal L., Gough I., A Theory of Human Need, New York 1991.
 4. Gimpel J., U kresu przyszłości. Technologia i schyłek Zachodu. Wydawnictwo Dolnośląskie. Wrocław 1999.
 5. Leksykon polityki społecznej, B. Rysz-Kowalczyk (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.
 6. Luhmenn N.. Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien, [w:] Soziologische Aufklarung, t. 2, Opladen 1975.
 7. Luhmenn N.. Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, PWN, Warszawa 1994.
 8. Marciniak W., Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Rosyjskiej Federacji, Wyd. Arcana, Kraków 2002.
 9. Milenijne cele rozwoju, I. Wóycicka (red.), Warszawa 2002.
 10. Oksfordzki słownik filozoficzny, J. Woleński (red.). Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1997
 11. Podoski K., Turnowiecki W., Polityka społeczna, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 12. Polityka społeczna, A. Kurzynowski (red.), SGH, Warszawa 2002.
 13. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informatycznego. Raport o rozwoju społecznym, W. Cellary (red.), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2002.
 14. Winiarski В., Polityka ekonomiczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1992. Polityka .społeczna, A. Kurzynowski (red.), SGH, Warszawa 2002, s. 50.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu