BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankiewicz Sławomir
Title
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako instrument ograniczania nierówności społecznych w Polsce
Small and Medium Enterprises as an Instrument of Reducing Social Inequalities in Poland
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 231-241, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Nierówności społeczne, Bezrobocie, Nierówności społeczno-gospodarcze, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rynek pracy
Social inequality, Unemployment, Social-economics inequality, Small business, Labour market
Note
summ.
Abstract
W artykule krótko opisano nierówności społeczne występujące w Polsce, przejawiające się przede wszystkim w dużym zróżnicowaniu dochodów. Omówiono perspektywy rynku pracy w Polsce oraz znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla zmniejszenia bezrobocia w Polsce.

In Poland, according to the statistical data, there exist a lot of social inequalities. The differenciation of personal income is relatively high compared to other West and Medium European countries. As a consequence of the differenciation of personal income, there can be observed a great level of social poverty. The most significant reason of social inequalities seams to be the high level of unemployment in the country. The article shows in a synthetic way that the main instrument of reducing unemployment in long-term period is the development of small and medium enterprises This kind of enterprises will exercise fundamental impact on reducing social poverty. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Broszkiewicz R., Cykle rozwoju regionalnego, [w:] Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej, S. Korenik (red.), AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 2. Chrościcicki T., Dziesięć lat polskiej transformacji, [w:] Podlasie - dekada transformacji, A. Bocian (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 3. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 4. Dryll I., Bieda biednych, "Nowe Życie Gospodarcze", 25 sierpnia 2002, nr 16.
 5. Gruchman В., Łuczak J., Tarajkowski J., Ziomek A., Koszty ponoszone przez społeczeństwo polskie w okresie transformacji systemowej, [w:] Problemy polityki ekonomicznej. Studia i szkice na jubileusz Profesora Zdzisława Dąbrowskiego, J. Tarajkowski (red). Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 6. Gulcz M., Korporacje międzynarodowe a kraje słabiej rozwinięte, [w:] Problemy..., wyd. cyt.
 7. Hannah L., Marshall's 'Trees' and the 'Global Forest': Were 'giant Redwoods' Different?, za: "The Economist", London 1996, nr 11.
 8. Jankiewicz S., Potrzeby i preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych. Wyniki badań ankietowych w mieście Poznaniu, [w:] Uwarunkowania konkurencyjności restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowowschodniej, Cz. Glinkowski (red.), AE w Poznaniu, Poznań 1999.
 9. Jewtuchowicz A., Rozwój lokalny i regionalny w okresie transformacji gospodarki polskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1993.
 10. Karpiński A., Unia Europejska - Polska. Dylematy przyszłości. Komitet Prognoz, Polska w XXI wieku przy Prezydium PAN, Warszawa 1998.
 11. Klamut M., Passella E., Konkurencyjność regionów w Polsce a rozwój przedsiębiorczości, [w:] Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej, St. Korenik (red.), AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 12. Kózek W., Praca w perspektywie XXI wieku, [w:] Społeczno-polityczne uwarunkowania systemu gospodarczego, IRiSS, Raport nr 49, Warszawa 1997.
 13. Kwiatkowski E., Rynek pracy w procesie transformacji systemowej, [w:| M. Belka, W. Trzeciakowski, Dynamika transformacji polskiej gospodarki, Poltext, Warszawa 1997.
 14. Levinson M., Nie tylko wolny rynek, Odrodzenie aktywnej polityki gospodarczej, PWE, Warszawa 1992.
 15. Okólski M., Czynniki zmian mobilności siły roboczej, [w:] Studia nad reformowaną gospodarką, Aspekty instytucjonalne, M. Okólski (red.), U. Sztanderskicj, PWN, Warszawa 1996.
 16. Piasecki В., Rogut A., Stawasz E., Smallbone D., Johnson S., Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 17. Skup J., Czy nad Zieloną Wyspą zbierają się czarne chmury?. Wybór artykułów i informacji z The Wall Street Journal Europe, "Gazeta Wyborcza" z 12 marca 2001 roku; Szymańczak J., Ubóstwo wśród ludności wiejskiej, Informacja nr 592, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1998.
 18. Tarajkowski J., Recenzja książki P. Krugmana, The Age of Diminished Expectations. US Economic Policy in the 1990s, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Kwartał czwarty -1996, Poznań 1996.
 19. Witkowska J., Motywacje inwestorów zagranicznych - aspekty porównawcze, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu