BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanisz Beata
Title
Udział organizacji non profit w rozwiązywaniu problemów społecznych
The Role of Non Profit Organizations in Solving Social Problems
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 187-198, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Przemiany społeczne, Zasoby ludzkie, Usługi społeczne niematerialne, Organizacje non-profit, Rynek pracy
Systemic transformations in the economy, Social change, Human resources, Non-material social services, Non-profit organisations, Labour market
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce i ich znaczenie. Przedstawiono specyfikę i cechy organizacji non profit oraz ich rolę w realizacji działań zmierzających do zmniejszania negatywnych skutków przemian gospodarczych. Opisano również współdziałanie sektora publicznego z organizacjami non profit na obszarze rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich.

This paper points out that non profit organizations have been playing an important role in contemporary economical and political discourse. Some public opinion makers tend to portray them as the new hope to solve virtually every social problem. Non profit organizations actively provide basic services, such as education, health-care, and social assistance. In addition, many organizations engage in activities to promote culture, environmental protection, the rights of underprivileged groups, and human rights. Other organizations are involved in job creation and other activities. The lack of nationwide system for local governments to fund non profit organizations means that most NGOs provide services that are outside of the public social safety net. For example, the role of NGOs was not addressed in the major reforms passed in the last years in education, health care, public administration, and the pension system. As the result, NGOs often have a hard time securing a steady stream of funding. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dobrzański K., Szanse i zagrożenia organizacji niedochodowych w procesie zmian, [w:] Produktywność - wzrost gospodarczy, J. Jagas (red.), Uniwersytet Opolski, Opole 1995.
 2. Drewnowski J., Na drodze ku demokracji i gospodarce rynkowej, "Polityka Społeczna" 1994 nr 4.
 3. Drucker Р. E., [w:] O'Neil M., Young D., Educating the Managers of Non-profit Organizations, Praeger Publishers, New York 1988.
 4. Nowa struktura instytucji sfery społecznej, Golinowska S. (red.). Studia i materiały, z. 10, IPiSS, Warszawa 1994.
 5. Iwankiewicz-Rak В., Organizacje non profit - szansa dla usług społecznych. Praca i zabezpieczenie społeczne, PWE, Warszawa 1993, nr 12.
 6. Iwankiewicz-Rak В., Usługi społeczne w Polsce w okresie transformacji systemowej, Synteza pracy badawczej, realizowanej pod kierunkiem A. Styś, Wrocław, IHiU AE 1994 (maszynopis powielany).
 7. Izdebski H., Fundacje i stowarzyszenia, Omnia, Warszawa 1994.
 8. Salamon L. M., Partnerzy w służbie publicznej. Zakres i teoria stosunków rządu z organizacjami non profit, zeszyt 3(41), IPiSS, Warszawa 1994.
 9. Leś E., Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
 10. Potencjał polskich organizacji non profit w realizacji programów EFS, Leś E. (red.). Warszawa 2000.
 11. Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1993.
 12. Wygnański J., Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w dziedzinie usług społecznych, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu