BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Łukasz
Title
Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodów w Polsce w latach 90
The Relationship Between Economic Growth and Changes in Income Inequality in Poland Throughout the 1990s
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 53-64, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Nierówności społeczno-gospodarcze, Dochody gospodarstw domowych, Dochody ludności, Rozkład dochodów, Wzrost gospodarczy
Social-economics inequality, Household income, People's income, Income distribution, Economic growth
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono roczne stopy wzrostu PKB w Polsce w latach 1989-2001 oraz omówiono dynamikę rozporządzalnych dochodów realnych w gospodarstwach domowych w latach 1989-2000. Zaprezentowano również zmiany poziomu współczynnika Giniego, obrazującego względną różnicę uzyskiwanych dochodów.

This article presents correlations between economic growth and changes in general income inequality during the transition period of the Polish economy. Changes in mean income inequality were examined within the frame of marked phases of economic growth during the last decade and on this basis strong feedback was discovered and a forward relation between the two phenomena. The analysis of the period concerned also includes the impact of governmental decisions to ensure the social stability of the macroeconomy environment in terms of attempting to minimise the impact of increasing income inequality in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A decade of transition. Regional Monitoring Report No. 8 - 2001, UNICEF Innocenti Research Centre Florence, Italy.
 2. Chłopecki J., Kwestia społeczna, problem społeczny, zmiana społeczna, [w:] R. Fedyna (red.). Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian. Studia o Gospodarce 1/2002. WSIiZ Rzeszów 2002.
 3. Dewartripont M., Roland G., Transition as a Process of Large-Scale Institutional Change. Economics of Transition 1996, Vol. 4:1.
 4. Dollar D., Kraay A., Growth is good for the poor, Development Research Group, World Bank, June 2001.
 5. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. Ekonomia XX wieku, PWN, Warszawa 1994.
 6. Keane M., Prasad E., Consumption, income inequality in Poland during the economic transition. IMF Working Paper, WP/99/14, January 1999.
 7. Keane M. P., Prasad E. S., Inequality, Transfers and Growth: New evidence from the economic transition in Poland, International Monetary Fund WP/00/117, June 2000.
 8. Kołodko G. W., 2025: dwie historie gospodarczego rozwoju. Referat przedstawiony na konferencji zorganizowanej przez TIGER nt. Uwarunkowania i perspektyw długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, WSPiZ, Warszawa, 31 maja 2001 r.
 9. Kołodko G. W., Globalization and Catching-up: From recession to growth in transition economics. International Monetary Fund WP/00/100, June 2000.
 10. Leszczyńska M., Parytet dochodowy ludności rolniczej w latach dziewięćdziesiątych, "Polityka Społeczna" 2000, nr 7.
 11. Lipowski A., Zmiany w strukturze tworzenia PKB w Polsce w okresie transformacji 1990-97/98. Analiza i ocena, "Ekonomista" 1999, nr 5.
 12. Suhrcke M., Preferences for inequality: East vs. West, UNICEF Innocenti Research Centre, Innocenti Working Paper No. 89, October 2001.
 13. Welfe W., Czynniki wzrostu potencjału gospodarczego Polski, "Ekonomista" 2001, nr 2.
 14. Woźniak M. G., Kierowanie. Rynek. Transformacja. Bariery stabilizacji. IBR, Kraków 1993.
 15. Woźniak M. G., Węzłowe problemy restrukturyzacji gospodarki Polski, w: Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych, pod red. J. Kitowskiego i Z. Zioło, Warszawa - Kraków - Rzeszów 1995.
 16. Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Czynniki. Bariery. Perspektywy, (w druku).
 17. Woźniak M. G., Zmienność tempa wzrostu gospodarczego w socjalizmie, "Ekonomista" 1985, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu