BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frączek Paweł
Title
Regulacja monopolu gazownictwa w Polsce
Regulation of the Monopoly in Polish Gas-Industry
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 199-210, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Restrukturyzacja gazownictwa, Gazownictwo, Infrastruktura, Monopol naturalny
Restructuring of gas industry, Gas manufacture, Infrastructure, Natural monopoly
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono istotę monopolu naturalnego oraz skutki funkcjonowania monopoli naturalnych w gospodarce. Przedstawiono również ograniczenia stosowania regulacji rynku oraz unormowania regulacyjne dziedzin infrastrukturalnych w Polsce. W opracowaniu zawarto również proponowane warianty restrukturyzacji branży gazowniczej w Polsce.

One of essential matter of economic policy is state interference in running of sphare of economy. Particular meaning have the problems connected with state's interference in natural monopoly running in infrastructural shpares. Nowadays in Poland goes on works leading to regulation of monopoly in gas-industry trade. They have to increase cutting down negative consequences of running the monopoly in line for present and future customers. This activity is realized in base on energy-law in force and government programs of restructurisation in trade. Essential influence on shape of realized and future transformations has matter of accession Poland to European Union and expectated increase in competition, which is result of entrance on home gas-market companies from E.U. One of consequences of realized activity will be transformation of the Polish Oil and Gas Company, predominant company in the line, into holding assembling firms dealing with service each areas of gas-industry. One ought to hope, that realized activities in trade will contribute to improve competition of home gas-industry and to reduction gas prices for final customers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa 98/30/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 22.06.1998 r. dotycząca wspólnych zasad wewnętrznego rynku gazu ziemnego.
 2. Filiński K., Lewandowski W., Zasady regulacji w sektorze elektroenergetycznym, www.cire.pl z dnia 02.06.2000 roku.
 3. Helm D., Yarrow G., The Assessment, The Regulation of Utilities, "Oxford Review of Economic Policy", 1998, Vol. 4, No 2.
 4. Jeżowski P., Restrukturyzacja krajowych monopoli naturalnych w Polsce, "Gospodarka Narodowa", 1999, nr 4.
 5. Juchniewicz L., Regulacja polskiego sektora energetycznego a akcesja do Unii Europejskiej, referat z Forum Energetycznego "Zadania polskiego sektora energii związane przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej", Zakopane, 26-27.03.2000 r.
 6. Kamerschen D. R., McKenzie R. В., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 7. Jaki model rynku energii?, M. Okólski (red.), Warszawa 2001, www.ure.gov.pl/biblioteka/b4_12.html z dnia 02.06.2002 r.
 8. Majewska-Jurczyk В., Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 9. Piwowarski A. J., Liberalizacja rynku gazowego w krajach Unii Europejskiej i polskie działania dostosowawcze, w: Szablewski A. T. (red.), Konkurencja, regulacja i prywatyzacja dostosowawcze, w: Szablewski A. T. (red.), Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego, INE PAN, Warszawa 2000.
 10. Podzielić i sprzedać, "Rzeczpospolita", nr 188 z dnia 13 sierpnia 2002 r.
 11. Report for the European Commission, lipiec 2001, materiały powielane.
 12. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 13. Szablewski A. S., Regulacja cen energii i paliw - dylematy związane z wyborem metody, "Gospodarka Narodowa", 1998, nr 2-3.
 14. Szablewski A. S., Elementy neoklasycznej krytyki teorii naturalnego monopolu, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1993, nr 658.
 15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 г., Prawo Energetyczne, DzU nr 54, poz. 348 ze zmianami.
 16. Woźniak M. G., Dostosowania ilościowe w procesie urynkowienia. Bariery, perspektywy, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, Rzeszów 1998.
 17. Załącznik nr 3 pt. Obywatel, rynek, konkurencja - Przekształcenia organizacyjne, strukturalne i własnościowe sektora paliwowo energetycznego do dokumentu Ministerstwa Gospodarki pt. Oceny realizacji i korekty Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 02.04.2002 roku., materiały powielane.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu