BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waldemar Kalita
Title
Przedsiębiorstwo transnarodowe a nierówności w gospodarce
International Firms and Inequalities in Economy
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 123-129, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Globalizacja, Wymiana międzynarodowa, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Transfer technologii, Wymiana handlowa, Handel międzynarodowy
International enterprise, Globalization, International exchange, Globalization of enterprise activity, Technology transfer (TT), Trade exchange, International trade
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono definicje problemu globalizacji oraz szereg okoliczności, które przyczyniły się do rozwoju procesu globalizacji. Omówiono fazy procesu umiędzynarodowienia produkcji, które związane są ze zmianami w funkcjonowaniu gospodarki oraz samego przedsiębiorstwa. Zaprezentowano również wpływ przedsiębiorstw transnarodowych na nierówności.

In article one signalled problem of working of firms transnarodowych working in more and more greater range in present world economy. Their influence on economy is not to end univocally definite what in different light places these firms in chance of investigation their as of subjects diminishing or enlarging distance of inequality in different aspects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 1981.
  2. Grudzewski W., Hejduk I., Globalizacja a kierunki rozwoju zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2001, nr 1.
  3. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie. Wyd. AE, Wrocław 1998, s. 262.
  4. Mróz В., Zachowania konsumentów w kontekście procesów globalizacji, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 18, Wyd. SGH, Warszawa 2001.
  5. Pietraś M., Istota i zakres procesów globalizacji, Sprawy międzynarodowe PFSM, Warszawa 2002, nr 2.
  6. Pilikiewicz M. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, Dafin, Warszawa 2000.
  7. Sztucki Т., Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa 1998.
  8. Zaorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach międzynarodowych i w gospodarce światowej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu