BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilkin Jerzy
Title
Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska
Multifunctionality of Agriculture - Conceptualisation and Operationalisation of the Phenomenon
Source
Wieś i Rolnictwo, 2009, nr 4, s. 9-28, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Operacjonalizacja, Konceptualizacja, Rolnictwo, Polityka rolna, Ekonomika rolnictwa, Wspólna Polityka Rolna
Operationalization, Conceptualisation, Agriculture, Agricultural policy, Agricultural economics, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy jednego z najważniejszych obecnie zagadnień związanych z rolnictwem i polityką rolną, a mianowicie kwestią wielofunkcyjności rolnictwa i powiązaniem tego zjawiska z polityka rolną, zwłaszcza na szczeblu unijnym. W artykule została podjęta próba identyfikacji funkcji rolnictwa w odniesieniu do produkcji rynkowej, produkcji nierynkowej, oddziaływania na sferę przyrodniczą, społeczną i kulturową. Zjawisko wielofunkcyjności rolnictwa zostało powiązane z koncepcją zrównoważonego rozwoju, zagadnieniem wyceny nierynkowych funkcji rolnictwa, bezpieczeństwem żywnościowym i legitymizacją publicznego wsparcia dla rolnictwa w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The article deals with one of the most important questions concerning agriculture and agricultural policy at present, namely the question of agriculture’s multifunctionality and the phenomenon’s relation to agricultural policy, especially at the EU level. The article marks an attempt at the identification of agriculture’s function in relation to market production and non-market production as well as its influence on the natural environment and on the social and cultural spheres. The author analyses the phenomenon of agriculture’s mutifunctionality in the context of the concept of sustainable development, the problem of evaluation of the non-market functions of agriculture, the problem of food safety and legitimisation of public assistance to agriculture in the European Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bauman Z., 2000: Globalizacja. PIW, Warszawa.
 2. Borys T., 2009: Jak mierzyć postępy we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju? W: Barometr zrównoważonego rozwoju 2008/2009. Red. K. Kamieniecki, B. Wójcik. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 3. Cardwell M., 2004: The European Model of Agriculture. Oxford University Press, Oxford.
 4. Europe's Agenda 2000. Strengthening and widening the European Union, 1999. ENI 25.10, European Commission, Brussels.
 5. Cork Declaration. A Living Countryside, 1996. Report of the European Conference on Rural Development, European Commission.
 6. Dwyer J., Baldock D., Guyomard H., Wilkin J., Klepacka D., 2005: Scenarios for modelling trade policy effects on the multifunctionality of European agriculture. "ENARPRI Working Paper" 10.
 7. Europeans, Agriculture and the Common Agricultural Policy, 2007. Special Barometer, European Commission, Brussels.
 8. Fahlenbeck E., 2004: Borderlines for a Common Agricultural Policy of Multifunctional Agriculture. In: Role of Institutions in Rural Policies and Agricultural Markets. Eds. G. van Huylenbroeck, W. Verbeke, L. Lauwers. Elsevier, Amsterdam.
 9. Fałkowski J., 2008: Wielofunkcyjność rolnictwa - przegląd literatury przedmiotu. Opracowanie przygotowane w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N NI 12 050634, realizowanego w IRWiR PAN, Warszawa.
 10. Furubotn E.G., Richter R., 2000: Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. The University of Michigan Press, Ann Arbor.
 11. Garzon I., 2005: Multifunctionality of Agriculture in the European Union: Is there substance behind the discourse's smoke? Institute of Governmental Studies, University of California, Berkeley.
 12. Kistowski M., 2009: Problemy zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich - pomiędzy rozkwitem, peryferyzacją a degradacją. W: Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych? Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 13. Lange O., 1975: Ekonomia polityczna. Dzieła. T. 3, PWE, Warszawa.
 14. Małysz J., 2008: Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości. Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER, Warszawa.
 15. Mather A.S., Hill G., Nijnik M., 2006: Post-productivism and rural land use: cul de sac or challenge for theorization? "Journal of Rural Studies" 22.
 16. Other gainful activities: pluriactivity and farm diversification in EU-27, 2008. European Commission, Brussels.
 17. Pearce D.W., 1976: Environmetal Economics. Longman, London.
 18. Piontek B., 2002: Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Polska wieś w społecznej świadomości, 2004. Red. I. Bukraba-Rylska. IRWiR PAN, Warszawa.
 20. Sustaining Agriculture and the Rural Environment. Governance, Policy and Multifunctionality, 2004. Ed. F. Brouwer. Edward Elgar, Cheltenham.
 21. Śleszyński J., 2000: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Aries, Warszawa.
 22. The Complexity vision and the Teaching of Economics, 2000. Ed. D. Colander. Edward Elgar, Cheltenham.
 23. The State of Food Insecurity in the World 2008, FAO, Rome.
 24. Thomas W.I., Znaniecki F., 1976: Chłop polski w Europie i Ameryce. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 25. van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Mettepenningen E., Verspecht A., 2007: Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Institutions. "Living Reviews in Landscape Research" 3.
 26. Wilkin J., 2007: Aksjologiczne i prakseologiczne podstawy polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich. Referat na Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Kraków.
 27. Wilkin J., 2008a: Ewolucja społeczno-ekonomicznych podstaw legitymizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. W: Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian. Red. M. Drygas, A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.
 28. Wilkin J., 2008b: Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. W: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. Red. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa.
 29. Woś A., 1995: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Woś A., Zegar J., 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.
 31. Żylicz T., 2004: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu