BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasielewski Krzysztof
Title
Aspiracje edukacyjne młodzieży a środowisko szkolne, rodzinne i mieszkalne. Raport z badań
Educational Aspirations of Young People and the School, Family and Local Environment. A Report on the Results of Research
Source
Wieś i Rolnictwo, 2009, nr 4, s. 129-143, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Wykształcenie, Ludność wiejska, Edukacja młodzieży, Stratyfikacja
People's education, Rural population, Youth education, Stratification
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł poświęcony jest aspiracjom edukacyjnym młodzieży. Bez wątpienia to ważny rodzaj aspiracji, bo informuje nie tylko o dominujących wzorach i normach, dotyczących m.in. rynku pracy i stylu życia, lecz także o kondycji różnych grup społeczno-zawodowych, zmianach w hierarchii stratyfikacyjnej oraz otwartości struktury społecznej i samego systemu oświatowego. Artykuł opiera się na wynikach badań empirycznych zrealizowanych w dwóch znacznie różniących się pod względem charakterystyk oświatowych, gospodarczych i społecznych województwach – dolnośląskim i warmińsko-mazurskim. Badanie realizowane było za pomocą ankiety audytoryjnej w wybranych szkołach obu województw. (abstrakt oryginalny)

The article deals with educational aspirations of young people. This undoubtedly is an important type of aspirations for it provides information not only about the dominating models and norms, e.g. those relating to the labour market and life styles, but also about the condition of various social-vocational groups, changes in the stratification hierarchy and openness of the social structure and the educational system itself. The article is based on the results of empirical research carried out in two voivodeships which differ considerably in terms of educational, economic and social characteristics – Dolnośląskie and Warmińsko-Mazurskie. The research was conducted with the help of a questionnaire in the selected schools of the two voivodeships. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993-2009, 2009. Komunikat z badań. CBOS, maj BS/70/2009.
 2. Borawska B., 2006: Ja siebie nie widziałam na wsi (O awansie edukacyjnym młodzieży wiejskiej w okresie zmiany systemowej). Wydawnictwo UwB, Białystok.
 3. Borowicz R., 1980: Plany kształceniowe i zawodowe młodzieży oraz ich realizacja. IRWiR PAN, Warszawa.
 4. Borowicz R., 2000: Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia. Casus Suwalszczyzny. Wszechnica Mazurska, Olecko.
 5. Czy warto się uczyć? 2007. Komunikat z badań. CBOS, maj BS/72/2007.
 6. Domalewski J., 2008: Drogi szkolne młodzieży miejskiej i wiejskiej - uwarunkowania i konsekwencje. "Rocznik Lubuski" 34/1.
 7. Domalewski J., Mikiewicz R, 2004: Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym. IRWiR PAN, Toruń - Warszawa.
 8. Janowski A., 1977: Aspiracje młodzieży szkół średnich. PWN, Warszawa.
 9. Łoś M., 1972: Aspiracje a środowisko. PWN, Warszawa.
 10. Łukaszewicz Ł., 1973: Aspiracje wielkomiejskiej młodzieży robotniczej wiejskiego pochodzenia. UAM, Poznań.
 11. Nowakowska I., 1977: Postawy społeczne wobec problemu kształcenia. Ossolineum, Warszawa.
 12. Wasielewski K., 2006: Społeczne zróżnicowanie uniwersytetu. Młodzież wiejska i wielkomiejska na UMK w Toruniu. "Studia Socjologiczne" 1.
 13. Wasielewski K., 2007: Plany kształceniowe młodzieży a środowisko zamieszkania. Czy istnieją różnice pomiędzy młodzieżą wiejską i miejską. W: Zrównoważony rozwój wsi. Red. M. Błąd, D. Klepacka. IRWiR PAN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu