BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śpiewak Ruta
Title
Kierunki rozwoju wsi prezentowane przez wybrane lokalne grupy działania realizujące program LEADER+ w Polsce
Directions of the Rural Community's Development Presented by Selected Local Action Groups Implementing the Programme LEADER+ in Poland
Source
Wieś i Rolnictwo, 2009, nr 4, s. 212-225, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Program LEADER, Społeczności lokalne, Aktywizacja obszarów wiejskich, Analiza SWOT
Rural areas, Rural development, LEADER Programme, Local community, Activation of rural areas, SWOT analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Za pomocą analizy treści w artykule analizowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w celu poznania wizji rozwoju oraz preferowanych kierunków i zmian na obszarach wiejskich, wskazywanych przez społeczności biorące udział w pilotażowym programie LEADER+. Przedstawiono skalę i rangę problemów, które pojawiają się w analizowanych dokumentach, oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju strategie działania zamierzają podjąć mieszkańcy – pasywne czy aktywne. Strategia pasywna w tym kontekście może być postrzegana jako działania mieszkańców wsi podejmowane w celu walki ze swoimi słabościami (słabymi stronami), aktywna zaś jako maksymalizacja szans rozwoju (mocnych stron). (abstrakt oryginalny)

The author of the article analyses the content of the Integrated Strategy for the Development of Rural Areas with the purpose of learning about the vision of development and preferred directions of changes in rural areas indicated by communities participating in the pilot programme LEADER+. The author discusses the rank and scale of problems covered by the analysed documents and tries to find an answer to the question about the types of strategies – active and passive, planned to be launched by rural inhabitants. A passive strategy can be seen in this context as actions undertaken by the inhabitants of rural areas to overcome their own weaknesses (weak points), whereas an active strategy can be perceived as maximisation of development opportunities (strong points). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ardanowski J., 2005: Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? W: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Red. J. Wilkin. Agro Info IRWiR PAN, Warszawa.
  2. Budzich-Szukała U., 2008: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), czyli po co wsi organizacje pozarządowe? W: Wiejskie organizacje pozarządowe. Red. M. Halamska. IRWiR PAN, Warszawa.
  3. Futymski A., 2007: Zamierzenia lokalnych grup działania. (Wnioski z analizy ZSROW). "LEADER+" 1 (http: //www.fapa.com.pl/leaderplus/docs/kwartalnik_2007_l.pdf).
  4. Idziak W., 2002: Rola strategii gminnej w aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy Malechowo. W: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Red. M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska. IRWiR PAN, Warszawa.
  5. Kamiński R., Kwatera K., 2005: Jak budować ZSROW w ramach pilotażowego programu LEADER+. Podręcznik dla animatorów lokalnych grup działania. Fundacja, "Fundusz Współpracy", Warszawa.
  6. Kłodziński M., 2002: Znaczenie strategii rozwoju gminy w procesie aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich. W: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Red. M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska. IRWiR PAN, Warszawa.
  7. Mayntz R, Holm K., Hubner R, 1985: Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. PWN, Warszawa.
  8. Podemski K., 1989: Analiza wiedzy społecznej kreowanej przez środki masowego przekazu. Przypadek tygodników polskich w 1981 roku. W: Poza granicami socjologii ankietowej. Red. A. Sułek, K. Nowak, A. Wyka. PTS, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  9. Wybór najlepszych praktyk Leader+, 2007. Komisja Europejska, Bruksela (http://ec.euro-pa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/bestpractice/bpl_pl. pdf).
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu