BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziółkowska Justyna
Title
Efektywność techniczna i efektywność skali gospodarstw wielkotowarowych w latach 2005-2007 - pomiar metodą nieparametryczną
Technical and Scale Efficiency of Large Farms Produce on the Market in 2005-2007 - Measurement Using Nonparametric Method
Source
Wieś i Rolnictwo, 2009, nr 4, s. 226-245, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Efektywność rolnictwa, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność techniczna
Arable farm, Efficiency in agriculture, Data Envelopment Analysis (DEA), Technical efficiency
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było określenie efektywności technicznej i efektywności skali dla trzech grup gospodarstw rolnych przy użyciu metody nieparametrycznej DEA. Dane empiryczne pochodziły z panelu. W każdej z badanych grup wskaźniki efektywności technicznej uległy pogorszeniu (w latach 2005–2007). Ta sama sytuacja miała miejsce również w przypadku efektywności skali (wyjątek stanowiły wyniki jednoosobowych spółek). (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to determine the technical and scale efficiency of three groups of farms using data envelopment analysis. The empirical data were provided by a panel. In each of the examined groups the technical efficiency ratios deteriorated in the 2005–2007 period. The same situation was recorded also in the case of the scale efficiency (with the exception of single-person-Treasury-owned companies which had better results than the leased and purchased units). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baran J., Pietrzak M., 2007: Analiza efektywności wybranych branż polskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA. "Zeszyty Naukowe SERiA" IX, 3.
 2. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., 1978: Measuring the Efficiency ofDecision Making Units. "European Journal of Operations Research" 2.
 3. Coelli T.J., 1996: A Guide to DEAP Version 2.1: Data Envelopment Analysis (Computer) Program. "CEPA Working Papers" 8.
 4. Dybał M., 2004: Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych za pomocą metody DEA. "Ekonomia" 12.
 5. Farrell M.J., 1957: Measurement of Productive Efficiency. ,Journal of Royal Statistical Society" 120.
 6. Feruś A., 2006: Zastosowanie metody DEA do określania poziomu tyzyka kredytowego przedsiębiorstw. "Bank i Kredyt" 7.
 7. Gospodarowicz M., 2000: Procedury analizy i oceny banków. "Materiały i Studia NBP" 103.
 8. Pawłowska M., 2003: Zastosowanie metody DEA do określenia poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. "Bank i Kredyt" 7.
 9. Rogowski G., 1998: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 10. Rusielik R., 2000: Pomiar efektywności gospodarowania spółek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1996-1998 z wykorzystaniem metody DEA. Rozprawa doktorska. SGGW, Warszawa.
 11. Seremak-Bulge J., 2006, 2007, 2008: Koniunktura w rolnictwie. "Rynek Rolny" 1.
 12. Stępień K., 2004: Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 13. Sulewski P, 2007: Strategie realizowane przez rolników w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 14. Sulewski P, 2008: Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarstw rodzinnych. "Roczniki Nauk Rolniczych" G, 94, 2.
 15. Świtłyk M., 1999: Zastosowanie metody DEA do analizy efektywności gospodarstw rolnych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 6.
 16. Tavares G., 2002: A bibliography of Data Envelopment Analysis (1978-2001). Rutcor Research Report, RRR 01-02.
 17. Ziętara W, 2008: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. "Roczniki Nauk Rolniczych" G, 94, 2.
 18. Ziółkowska J., 2008: Efektywność techniczna gospodarstw wielkotowarowych. "Studia i Monografie" 142. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 19. http: //deafrontier.com/deaintro.html
 20. http: //www.deazone.com/bibliography/
 21. www.une.edu.au/econometrics/cepa.html
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu