BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bikas Egidijus (Vilnius University, Lithuania), Jureviciene Daiva (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania)
Title
Approach to Personal Behaviour Finance
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 75-88, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Keyword
Produkt krajowy brutto (PKB), Wydatki gospodarstw domowych, Finanse behawioralne, Teoria zachowań, Zachowania konsumenta
Gross domestic product (GDP), Household expenditures, Behavioural finance, Behaviour theory, Consumer behaviour
Note
summ.
Country
Litwa
Lithuania
Abstract
Artykuł analizuje dynamikę współczynnika oszczędności gospodarstw domowych i wpływ indywidualnego zachowania na oszczędnościach i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Hipoteza cyklu życia i teoria zachowania w ekonomii jeszcze są wciąż znaczącymi instrumentami i pomagają ekonomistom brać pod uwagę takie ważne czynniki jak bogactwo lub przyszłe dochody przy podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych przez gospodarstwa domowe. Znaczny wpływ na czynniki oszczędzania mają procesy gospodarcze, społeczne, polityczne i demograficzne, a w szczególności stabilizacja polityczna i ekonomiczna. Pensja, poziom cen, inflacja i PKB bezpośrednio wpływają na proces oszczędzania. Niski współczynnik oszczędności na Litwie wskazuje nie tylko wysoki poziom ubóstwa, lecz także na nieproporcjonalny rozwój gospodarki, niezrównoważone przepływy finansowe i powolny wzrost przychodów gospodarstw domowych. Wskaźnik oszczędzania na Litwie pokazuje, że sektor prywatny nie oszczędza funduszów na okres emerytalny. (AT)

This article analyses the dynamic of households’ savings ratio and impact of individual behaviour on savings and investment decisions making. The life cycle hypothesis and behaviour economics arc still a considerable theoretical instrument and they help the economists to take into consideration such important factors as wealth and expectations of future income while making households' consumption decisions. The considerable influence on savings' factors have economic, social, political and demographical processes of the state and in particular political and economic stability. Salary, price level, inflation, and GDP directly influence the saving process. Low household saving ratio in Lithuania indicates not only a high level of poverty, but also disproportional development of economy, misbalanced financial flows and household income to be slowly increasing. Lithuanian households' saving ratio shows that private sector do not lay aside funds for a retirement period.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. "Fifty Major Economists: Franco Modigliani (1918-)", Scandinavian Journal of Economics 1999, pp. 167-170. Ajzen I., Fishbein M., Belief, Attitude, Intention, and Behaviour. An Introduction to Theory and Research, Addison-Wesley, Reading, MA, 1975.
 2. Altfest L., "Personal financial planning: Origins, developments and a plan for future direction", The American Economist 2004, Vol. 48, No. 2, pp. 53-60.
 3. Banks J., Tanner S., Household Saving in the UK, The Institute for Fiscal Studies, London Bell and Bain Lid, Glasgow 1999.
 4. Bernatzi A., Thaler R., "Myopic loss aversion and the equity premium puzzle", Quarterly Journal of Economics 1995, Vol. 110 (February), pp. 73-92.
 5. Bodie Z., "Life-cycle investing in theory and in practice", Financial Analyst Journal 2003, Vol. 59, No. 1, pp. 24-29.
 6. Davis E.P., Carr R.A., "Budgeting practices over the life cycle", Financial Counseling and Planning 1992, No. 3, pp. 3-13.
 7. Department of Statistics of the Republic of Lithuania, www.gov.stat.lt.
 8. Hall A., Your Money or Your Life, Hodder & Stoughton, London 2003.
 9. Hallman V.G-, Rosenbloom J.S., Personal Financial Planning, McGraw-Hill, 2003.
 10. Hogan P.H., "Life-cycle investing is rolling our way", Journal of Financial Planning 2007 (May), pp. 35-40.
 11. Jurcvicienc D., Klimavicienc A., "Theoretical aspects of life-cycle personal financial management", Verslas: teorija ir praktika 2008, Vol. 9, No. 1, pp. 22-32.
 12. Milligan K., Life-Cycle Asset Accumulation and Allocation in Canada, National Bureau of Economic Research 2004.
 13. Neale W.C., "Institutions", Journal of Economic Issues 1987, Vol. 21, No. 3, pp. 1177-1206.
 14. OECD Economic Outlook No. 79 - Statistical Annex Tables, www.oecd.org.
 15. Shefrin H.M., Thaler R.H., "The behavioural life-cycle hypothesis", Economic Inquiry 1988, Vol. 26, pp. 609-643.
 16. Sheppard B.H., Hartwick J., Warshaw P.R, 'The theory of reasoned action: A meta-analysis of past research with recommendations for modifications and future research". Journal of Consumer Research 1988, Vol. 15, pp. 325-343.
 17. Sherraden M, Assets and the Poor: A New American Welfare Policy, ME. Sharpe, Inc., Armonk, NY, 1991.
 18. Thaler R.H., Shefrin H.M., "An economic theory of self-control", Journal of Political Economy 1981, Vol. 89, No. 2, pp. 392-401.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu