BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mendyka Joanna
Title
Fundusze strukturalne dla Polski na Lata 2007-2013
Structural Founds for Poland from 2007 to 2013
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały konferencyjne (79), 2007, z. 133, s. 95-113
Keyword
Fundusze strukturalne, Polityka strukturalna, Fundusze unijne, Regionalna polityka strukturalna, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Structural funds, Structural policy, EU funds, Regional structural policy, European Regional Development Fund (ERDF)
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Abstract
Źródłami finansowania pomocy strukturalnej dla Polski w okresie budżetowym 2007-2013 będą trzy fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności, zaś dla sektorów rolnictwa i rybołówstwa Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Rybacki. Priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych zostały określone w Narodowej Strategii Spójności. Cele zdefiniowane w Narodowej Strategii Spójności będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw. Na realizację 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) przeznaczono ok. 15,9 mld euro (26,8 proc. całości środków unijnych na lata 2007-13). Z sumy 15,9 mld euro rząd przeznaczył dla Małopolski 1 mld 147 mln euro, co stanowi 7,18 % ww. środków.(abstrakt oryginalny)

There are three founds declared as finance sources for Poland from 2007 to 2013: European Fund for Regional Development, European Social Fund and Cohesion Fund. The priorities and areas for application and the system for union fund implementation have been declared in National Cohesion Strategy. The aims defined in National Cohesion Strategy will be realized using Operation Programmes (PO) managed by Ministry of Regional Development, and Regional Operation Programmes (RPO) managed by boards of each of voivodships. The amount declared for realization of 16 Regional Operation Programmes (RPO) equals to 15,9 mld euro (26,8 % of total union means for years 2007-2013). The Polish government guarantees 1 mld 147mln euro for Małopolska voivodship, that gives 7,18 % of means mentioned above.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu