BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Czesław
Title
Spółka nadrzędna w kreowaniu strategii personalnej grupy kapitałowej
Superior Unit in the Process of Creating Personal Strategy in Holding
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (1), 2009, nr 63, s. 28-34, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Grupa kapitałowa, Spółki podporządkowane, Strategia personalna
Capital group, Subsidiary companies, Personnal strategy
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono "pozycję" spółki nadrzędnej w strukturze organizacyjnej holdingu. Podkreślono znaczenie, jakie ma ona w procesie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w grupie kapitałowej. Rozpatrzona została jej rola w zarządzaniu holdingiem operacyjnym, holdingiem strategicznym i holdingiem finansowym. Analizie poddane zostały funkcje: kreacyjna, integracyjna i koordynacyjna, jakie wypełnia ona w procesie tworzenia strategii personalnej grupy kapitałowej.(abstrakt oryginalny)

In this paper has been described "the position" of superior unit in the organizational structure of holding. It has been also underlined its meaning in the process of strategic human resources management in holding. The role which plays this unit in the management of operational holding, strategic holding and financial holding has been presented as well. The author has done the analysis of creating, integrating and coordinating functions of superior unit in the process of formulating of personal strategy in holding.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  2. Jagoda A., Organizacyjne aspekty realizacji funkcji personalnej w polskich grupach kapitałowych, rozprawa doktorska, AE, Wrocław 2007.
  3. Jagoda H., Haus B., Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
  4. Kreft Z., Holding. Grupa kapitałowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
  5. Lachiewicz S., Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  6. Nogalski B., Holding jako wyższa formuła restrukturyzacji przedsiębiorstwa wielozakładowego, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 1997.
  7. Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B., Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa 1998.
  8. Stecki L., Holding, TNOiK, Toruń 1995.
  9. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.
  10. Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w kształtowaniu wizji przedsiębiorstwa, [w:] Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1995.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-6000
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu