BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek Agnieszka, Pokorniak Damian
Title
Rezerwy księgowe jako instrumenty ograniczające skutki ryzyka finansowego przedsiębiorstw
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2009, nr 10, s. 65-77, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Ryzyko w przedsiębiorstwie, Ryzyko finansowe, Zabezpieczenie przed ryzykiem, Rezerwy
Enterprise risk, Financial risk, Hedge against the risk, Reserves
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł jest próbą prezentacji roli, jaką pełnią rezerwy w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej. W artykule zaprezentowano ogólną charakterystykę rezerw, ich podział, a także ukazano istotę tworzenia rezerw, ich wyceny oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym.(abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to present the role of reserves in limiting the risk of economic activity. It presents general characteristics of reserves, distribution and it shows the building of reserves, pricing and disclosure in financial report.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Gierusz J., Zmiany w ustawie o rachunkowości 2001/2002, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
 2. Gmytrasiewicz M., Rezerwy w rachunkowości, Difin, Warszawa 2001.
 3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
 4. Gmytrasiewicz M., Kierczyńska U., Rezerwy w rachunkowości i podatkach, Difin, Warszawa 2007.
 5. Kabalski P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, SKwP, Warszawa 2006.
 6. Kabalski P., Rezerwy - istota, rodzaje, wycena, "Przegląd Podatkowy" 2005, nr 6.
 7. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy", załącznik do Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 30 września 2004 r. nr 13, poz. 132.
 8. MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004.
 9. Olchowicz I., Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2003.
 10. Pokojska A., Nowy standard wyjaśni wątpliwości w księgowaniu rezerw, "Gazeta Prawna", artykuł z dnia 19. 05. 2008 r.
 11. Sojak S., Stankiewicz J., Podstawy rachunkowości, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 12. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Świderska G. K., Więcław W. (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa 2008.
 14. Uchwała nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe".
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz. U. 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.
 16. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.
 17. Wiśniewska J., Kreatywna rachunkowość - przyczyny występowania i skutki dla firm, "Serwis Finansowo-Księgowy" (F-K) 2005, nr 13.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu