BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hołub-Iwan Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Niedzielski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Problemy i bariery rozwoju inicjatyw klastrowych w Polsce : wyniki ogólnopolskich badań empirycznych
Problems and Barriers of Cluster Initiatives : the Empirical Research Results
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/2, s. 655-664, tabl., rys, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Klastry, Bariery rozwojowe, Zarządzanie strategiczne
Business cluster, Development barriers, Strategic management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Inicjatywy klastrowe w Polsce są słabo rozwinięte. Za najważniejsze bariery ich rozwoju w warunkach polskich uznano instrumenty strategicznego zarządzania - brak jasno określonych celów, brak wizji rozwoju, brak planów strategicznych i brak środków finansowych. W tym ujęciu optymistyczna jedynie jest sama świadomość uczestników klastra co do tych braków i chęć poprawy sytuacji. (abstrakt oryginalny)

Marketing research are showing that clusters are developed very poorly in Poland. The most important barriers of development are lack of goals of development, the vision of development, strategic plans and financial resources, so of tools of strategic management. It is optimistic, that of companies and managing institutions have knowledge of these defects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Boosting Innowation (1999), OECD, Paris.
  2. Gorynia M., Jankowska В. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, DIFIN, Warszawa.
  3. Hołub-Iwan J., Małachowska M. (2008), Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, SFTPP, Szczecin.
  4. Identyfikacja potencjalnych klastrów na bazie struktury gospodarki województwa pomorskiego (2008), IbnGR, Gdańsk.
  5. Moszkowicz M., Nowak G. (2007), Strategiczne przesłanki konkurencyjności gron przemysłowych, w: Kształtowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, Nogalski В., Rybicki J. (red.) Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  6. Niedzielski P., Narękiewicz P., Pluciński M., Skweres-Kuchta M. (2008), Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Transport-Spedycja-Logistyka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  7. Niedzielski P., Narękiewicz P., Pluciński M., Skweres-Kuchta M. (2008), Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Budownictwo, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  8. Porter M.E. (2001 ), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
  9. Witkowski W. (2002), www.parp.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu