BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubak Wawrzyniec (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kiryluk-Dryjska Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Regionalne zróżnicowanie aktywności rolników w ubieganiu się o środki strukturalne UE przeznaczone na rozwój rolnictwa w Polsce w latach 2004-2006
Regional Differentiation in Applying for Financial Support From EU Structural Funds for the Development of Agriculture in Poland in 2004-2006
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 3, s. 13-24, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zróżnicowanie regionalne, Rozwój rolnictwa, Rozwój obszarów wiejskich, Sektorowy Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Regional diversity, Rural development, Rural development, Sectoral Operational Programme, Rural Development Programme
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań jest analiza zróżnicowania regionalnego aktywności rolników w ubieganiu się o środki finansowe programów strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój rolnictwa w latach 2004-2006. Wyniki badań wskazują na istotne zróżnicowanie zainteresowania rolników działaniami programów strukturalnych w wyodrębnionych w pracy regionach rolniczych kraju. Najwyższą aktywnością wykazywali się rolnicy z regionów lepiej rozwiniętych. Dotyczyło to w szczególności działań prorozwojowych lub wymagających pewnego zaangażowania ze strony rolników. Regionem, w którym aktywność rolników była najniższa był region Południowo-Wschodni. Region ten charakteryzuje się niekorzystną strukturą agrarną, przeludnieniem i rozdrobnieniem gospodarstw skutkującymi niską produktywnością rolnictwa.(abstrakt oryginalny)

The objective of paper was to analyze farmer's interest in the measures of EU structural programs designed for the development of agriculture in Poland in 2004-2006, considering its regional differentiation. Significant regional differentiation in the number of application for measures of structural programs in four analyzed regions has been observed. The highest percentage of holding applied for structural programs measures in the regions already better developed. In particular it concerned the innovative and prospective programs which required more commitment from farmers. Moreover the average value of obtained subvention was higher in better developed agricultural regions. The region where the farmer's interest in structural programs was the lowest was the south-eastern region of Poland, which (among all analyzed regions) is characterized by the worst agricultural potential.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., 2001. Aspekty regionalne w polityce rolnej. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 377, Kraków.
 2. Bański J., 2003. Transforming the functional structure of Poland's rural areas, (w:) red. Bański J., Owsiński J., Alternatives for European Rural Areas, IERiGŻ, Warsaw 2003: 32.
 3. Czubak W.. 2007. Ocena funkcjonowania Działania 6 "Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej" w ramach PROW 2004-2006, Roczniki Naukowe SERiA, Tom IX, Zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Kraków, s. 82.
 4. FAND., 2004. Plan wyboru gospodarstw rolnych do polskiego FAND, IERiGŻ, Warszawa, 2004.
 5. FAPA., 2005. Regionalizacja systemu płatności jednolitej w Polsce, FAPA, Warszawa 2005.
 6. Kiryluk-Dryjska E., 2007. Macroregional differentiation of farmers' interest in Polish Rural Development Program measures in Poland, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CC-CLXXXV, seria Ekonomia, nr 6, Poznań 2007, s. 67.
 7. Kiryluk-Dryjska E., 2009. Ocena skuteczności działań PROW 2004-2006 w opinii rolników i ekspertów (ujecie regionalne), Wieś i Rolnictwo nr 1, PAN IRWiR.
 8. Michna W., 2001. Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja. Stud. Monogr. IERiGŻ, Warszawa.
 9. Mrówczyńska-Kamińska A., Kiryluk E., 2005. Analiza regionalna potencjału produkcyjnego rolnictwa i stopnia jego wykorzystania w Polsce. Roczniki Naukowe Seria, Tom VII, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań.
 10. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2004.
 11. Rosner A., 2002. Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod kątem widzenia struktur gospodarczych, (w:) red. Rosner A., Wiejskie problemy kumulacji barier rozowjowych, PAN, Warszawa 2002, s. 9.
 12. Pondel H., Słodowa-Hełpa M., 2002. Regionalne determinanty procesów integracyjnych w polskim sektorze rolno-żywnościowym, (w:) red. Poczta W., Wysocki F., Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Wyd. AR Poznań.
 13. Rowiński J., 2007. Wpływ funduszy UE na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w pierwszych latach członkostwa [w:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Materiały konferencyjne, Pułtusk, s. 7.
 14. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", MRiRW, 2004, Warszawa.
 15. Stola W.. 2004. Regionalne zróżnicowanie struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, (w:) red. Bański J. Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Warszawa 2004, s. 9.
 16. Swianiewicz P., Ziemianowicz W., Mackiewicz M., 2000. Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000, s. 11.
 17. Ward J.H.. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function.. Journal of the American Statistical Association, 53, 236.
 18. Zgliński W., 2001. Wizje, koncepcje, strategie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce, (w:) red. Bański J. Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Rural Studies 1. Warszawa 2001, s. 85-97.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu