BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwik Krzysztof (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Elastyczność i innowacyjność a zachowania strategiczne przedsiębiorstw
The Strategic Behaviours of Enterprises and Their Flexibility and Innovation Process
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (5), 2007, nr 1187, s. 43-52, bibliogr. 25 poz.
Issue title
Zarządzanie : kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy
Keyword
Przedsiębiorstwo, Elastyczność organizacji, Innowacyjność przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne
Enterprises, Organisational flexibility, Enterprise innovation, Enterprise development, Strategic management
Note
summ.
Abstract
Poruszono problem istoty elastyczności oraz innowacyjności. Wyjaśniono istotę elastyczności organizacyjnej oraz omówiono wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstwa. Opisano także elastyczność i innowacyjność w aspekcie wyboru zachowania strategicznego.

The article consider the problem of strategic behaviours of enterprises on their flexibility and innovation process. The basic questions of flexibility and innovation were confronted with strategies typology of Miles and Snow. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Przedsięwzięcia innowacyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 489, AE, Kraków 1997.
 2. Bateman T.S., Crant J.M., The Proactive Component of Organizational Behavior: A Measure and Correlates, "Journal of Organizational Behavior" 1993, vol. 14.
 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Butler T.W., Ewald J., The Fundamentals of Flexibility, "Hospital Topics" 2000, vol. 78, iss. 3.
 5. Durlik I., Zmiany innowacyjne jako element strategii restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998 nr 2.
 6. Encyklopedia popularna PWN, PWN, Warszawa 1991.
 7. Hambrick D.C., Some Tests of the Effectiveness and Functional Attributes of Miles and Snow's Strategic Types, "Academy of Management Journal" 1983, vol. 26, iss. 1.
 8. Janasz W., Ewolucja modeli procesu innowacyjnego, "Organizacja i Kierowanie" 2001 nr 4.
 9. Kickul J., Gundry L.K., Prospecting for Strategic Advantage: The Proactive Entrepreneurial Personality and Small Firm Innovation, "Journal of Small Business Management" 2002, vol. 40, iss. 2.
 10. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne - koncepcje, metody, AE, Wrocław 1999.
 11. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 12. Lichtarski J.M., Formalizacja a elastyczność, [w:] A. Stabryła (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach, AE, Kraków 2005a.
 13. Lichtarski J.M., W poszukiwaniu elastyczności. Kierunki przekształceń współczesnych przedsiębiorstw, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, AE, Wrocław 2005b.
 14. Lynch J.G., Organizational Flexibility, "Human Resource Planning" 1989, vol. 12, iss. 1.
 15. McDaniel M.W., Kolari J.W., Marketing Strategy Implications of the Miles and Snow Strategic Typology, "Journal of Marketing" 1987, vol. 51, iss. 4.
 16. Miles R.E., Snow C.C., Meyer A.D., Coleman H.J. Jr., Organizational Strategy, Structure and Process, "Academy of Management. The Academy of Management Review" 1978, vol. 3, iss. 3.
 17. Mrówka R., Organizacja wirtualna - siły i słabości, [w:] J. Skalik, G. Bełz, Management Forum 2020, AE, Wrocław 2002.
 18. Osbert-Pociecha G., Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany, "Organizacja i Kierowanie" 2004a nr 2.
 19. Osbert-Pociecha G., Elastyczność przedsiębiorstwa - jej atrybuty i wymiary w literaturze przedmiotu, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski, Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką, AE, Wrocław 2004b.
 20. Parnell J.A., Strategic Consistency Versus Flexibility: Does Strategic Change Really Enhance Performance? "American Business Review" 1994, vol. 12, iss. 2.
 21. Poznańska К., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1996 nr 10.
 22. Słownik języka polskiego, http: //sjp.pwn.pl/haslo.php?id= 13306.
 23. Szatkowski K., Istota i rodzaje innowacji, [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 24. Szumowski W., Innowacja operacyjna a doskonalenie procesów, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1045, AE, Wrocław 2004.
 25. Szymczak W., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004 nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0712
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu