BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pilarczyk-Bal Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rola organizacji pozarządowych w uzupełnianiu wykształcenia i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
The Role of Non - Governmental Organizations in Education Supplemeting and Occupational Qualification Upgrading
Source
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 1(4), s. 11-16, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Organizacje pozarządowe, Trójsektorowość gospodarcza, Kwalifikacje zawodowe, Kompetencje pracownicze
Non-governmental organisation, Three-sector economy, Professional skills, Employees competencies
Note
summ.
Abstract
Dynamika zmian współczesnego rynku wymaga od absolwentów posiadania zarówno wiedzy teoretycznej, pewnego doświadczenia, jak i umiejętności interpersonalnych jeszcze przed wejściem na rynek pracy. Poszukują tego przedsiębiorstwa rekrutując pracowników, a uczelnie nie zawsze są w stanie zapewnić. Artykuł przedstawia pogląd, według którego rolę łącznika pomiędzy teorią a praktyką gospodarczą mogłyby spełniać organizacje pozarządowe, które to przez aktywizowanie młodych ludzi dostarczają im poszukiwanych zarówno przez uczelnie, jak i firmy, kompetencji. Artykuł oprócz teoretycznej charakterystyki trzeciego sektora oraz jego powiązań z pozostałymi podmiotami rynku, prezentuje także wyniki badania przeprowadzonego na członkach różnych organizacji pozarządowych w zakresie uznawalności kompetencji zdobytych dzięki ich działalności dodatkowej. W końcowej części artykułu znajduje się opis rozwoju unijnych regulacji kwestii uznawalności kompetencji zdobywanych przez młodych ludzi poza systemem edukacji. (abstrakt oryginalny)

Dynamics of changes in the contemporary markets forces graduates to hold both theoretical knowledge, professional experience and interpersonal skills even before entering on the labor market. This is what companies expect from their future employees and universities are not always able to provide it. This paper presents an opinion according to which a task of connecting factor between the theory and market practise could be performed by the non-governmental organizations that by activating young people provide them with skills that both universities and companies are seek- ing for. Apart from theoretical introduction to the third sector characteristics and its connections with other market players, this paper also presents results of a research conducted on members of non-governmental organizations concerning the issue of development and recognition of skills obtained thanks to their additional activities. In the final part, paper presents the development of the EU policies concerning the recognition of skills and competences gained outside from the formal educational system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty., Difin, Warszawa 2009.
  2. Kasprzak T., Prawne uregulowania wolontariatu, [w:] Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, (red.) M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
  3. Kidyba A., Łobocki J., Instytucje non-profit w restrukturyzacji regionu. Doświadczenia Lubelskiej Fundacji Rozwoju., Wydawnictwo Fundacji im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1993.
  4. Komisja Europejska, http://www.youthpass.eu, [15.11.2009].
  5. Kożuch B., Kooperatywne zachowania organizacji publicznych [w:] Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, (red.) B. Plawgo, W. Zaremba, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
  6. Król M., Budowanie wiedzy w organizacji non-profit a realizacja jej misji, [w:] Gospodarowanie zasobami wiedzy w organizacjach non-profit, (red.) S. Kantyka, M. Król, A. Lipka, A. Lipski, M. Satoł, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
  7. Limański A., Drabik L, Marketing w organizacjach non-profit, Difin, Warszawa 2007.
  8. Wódz K., Wódz J., Europejskie społeczeństwo obywatelskie. Stopień zorganizowania i rzeczywisty udział w procesach decyzyjnych UE., [w:] Negocjowana demokracja, czyli governance po polsku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
  9. Youth Forum Jeunesse, http://www.youthforum.org, [15.11.2009].
Cited by
Show
ISSN
2080-1092
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu