BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prawelska-Skrzypek Grażyna, Porębski Wojciech
Title
Obszary deprywacji w Krakowie oraz zmiany w ich rozmieszczeniu w latach 1992-2001
The Areas of Deprivation in Cracow and Changes in Their Localisation Between 1992-2001
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 433-445, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Nierówności społeczne, Nierówności społeczno-gospodarcze, Bezdomność, Przestępczość, Bezrobocie, Ubóstwo, Polityka społeczna
Social inequality, Social-economics inequality, Homelessness, Crime, Unemployment, Poverty, Societal policy
Note
summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja zróżnicowania deprywacji społecznej na terenie Krakowa w układzie dzielnic pomocniczych, zarówno w formie syntetycznej (ogólny wskaźnik zjawiska), jak również szczegółowej (wybrane wyznaczniki deprywacji), a także pokazanie zmian w rozkładzie przestrzennym w okresie ostatnich kilkunastu lat. Podstawowym materiałem źródłowym były informacje, dokumenty i dane statystyczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Działu Pomocy Bezdomnym MOPS, jak również tabele statystyczne T-800 Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. (fragment tekstu)

During socio-economic transformation social inequalities in the area of Cracow became more visible. Most of districts in old Cracow which were traditionally considered the districts of poverty kept their character. Only in revalorisated parts the intensity of deprivation decreased. At the same time the new areas of social depression appeared in the districts of mixed settlement system, where the old multifamily blocks stand next to suburban buildings of differentiated standard. Those districts cumulate the factors of deprivation connected with poverty and unemployment as well as with non-conformistic and patological attitudes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dzieje Krakowa w latach 1796-1918, tom 3, Bieniarzówna J. (red.), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.
  2. Dzieje Krakowa w latach 1918-1939, tom 4, Bieniarzówna J. (red.), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.
  3. Grotowska - Leder J., Zachowania aspołeczne w enklawach biedy, [w:] Żyć i pracować w enklawach biedy, Anagraf, Lódź 1998.
  4. Knox P. L., A welfare approach to rural geography. Institute of British Geographers, N. S., 1981.
  5. Kowalak Т., Marginalność i marginalizacja społeczna, Dom Wydawniczy Klipsa, Warszawa 1998.
  6. Mydel R., Kozimior K., Czasowe i przestrzenne aspekty przestępczości w Krakowie, [w:] Folia Geographica Series Oeconomica, vol. XXII, Kraków 1989.
  7. Pacholski M.. Słaboń A, Słownik pojęć socjologicznych. Wydawnictwo Akademii ekonomiczne j w Krakowie, 1997.
  8. Słodczyk J., Kierunki przemian funkcjonalno-przestrzennej struktury miast w Polsce po roku 1989, [w.] Człowiek i przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Kraków 2001.
  9. Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa. Ocena jakości środowiska miejskiego i preferencji mieszkańców. Raport dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego Krakowa, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie, Kraków 1992.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu