BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kata Ryszard, Miś Teresa
Title
Wykorzystanie instrumentów kredytowych w restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa rozdrobnionego
Utilization of Credit Instruments in Restructuring and Modernization of Agriculture Structurally Dispersion
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 477-487, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Kredytowanie rolnictwa, Rolnictwo, Inwestycje w rolnictwie, Kredytowanie inwestycji, Rozwój rolnictwa
Agricultural lending, Agriculture, Investments in agriculture, Investment crediting, Agriculture development
Note
summ.
Country
Region podkarpacki
Abstract
W artykule omówiono poziom i strukturę kredytowania inwestycyjnego gospodarstw rolniczych w regionie podkarpackim. Przedstawiono rolę kredytu w finansowaniu rolnictwa rozdrobnionego oraz czynniki determinujące popyt na kredyty inwestycyjne. Przeprowadzono analizę zależności między popytem na kredyty w rolnictwie a cechami charakteryzującymi gospodarstwa regionu podkarpackiego. W analizie wykorzystano współczynniki korelacji liniowej oraz funkcję regresji wielorakiej.

Credit should be classify among the most elastic instruments of stimulating development of agriculture and occupies special part in system of financing this section. Exist that areas of credit and financial relations, where other instruments do not act or act inefficiently. One of them is agriculture of structurally dispersion. In this light the determine of degree in which credits are used in financing of transformations this kind of agriculture is main object of this elaboration. This paper attempts also to determine factors which influence on demand for investment credits in agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Jarka S., Wykorzystanie kredytów w gospodarstwach rolniczych, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 31, 1997.
 2. Kata R., Rogowski J., Funkcje i efektywność kredytów inwestycyjnych w strukturze rolnictwa rozdrobnionego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 1/99, Poznań 1999.
 3. Klepacki В., Skala kredytowania i zadłużenie rolnictwa w Polsce w latach 1985-1995, [w:] Ocena efektywności wykorzystania kredytów na modernizację i restrukturyzację gospodarstw rodzinnych, t. 1, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1997.
 4. Kolbusz F., Płonka M., Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej, [w:] Prace z zakresu polityki agrarnej i spółdzielczości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 503, 1997.
 5. Kozioł Z., System kredytowy gospodarki rolnej w Polsce, [w:] Ocena efektywności wykorzystania kredytów na modernizację i restrukturyzację gospodarstw rodzinnych, t. 1, Fundacja Rozwój SGGW, 1997.
 6. Kulawik J., Celowość interwencjonizmu kredytowego w rolnictwie, "Wieś i Rolnictwo", nr 100, 1998.
 7. Ostrowski L., Procesy transformacji wsi i rolnictwa do gospodarki rynkowej. Synteza. IERiGŻ, nr 12/97. Warszawa 1997.
 8. Pietrewicz M., Kredyt jako instrument polityki rolnej, [w:] Przekształcenia polskiego rolnictwa. Materiały konferencyjne, MRiGŻ, Warszawa 1992.
 9. Sprawozdanie z działalności ARiMR w 1999 г., ARiMR, Warszawa, 2000.
 10. Woś A., Drogi restrukturyzacji rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo", nr 92, 1996.
 11. Woś A.. Instrumenty restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, IERiGŻ, nr 3, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu