BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska Władysława
Title
Kierunki rozwoju rolnictwa województwa podkarpackiego a problem bezrobocia w aspekcie integracji z Unią Europejską
Directions of Agriculture Development in the Podkarpacki Region and the Problem of Unemployment in Village in Aspects of Integration with UE
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 499-509, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Dochody rolnicze, Rozwój rolnictwa, Dochody ludności, Struktura bezrobocia, Infrastruktura techniczna rolnictwa, Bezrobocie, Integracja rolnictwa Polski z UE
Farm household income, Agriculture development, People's income, Structure of unemployment, Technical infrastructure of agricultural, Unemployment, Integration of Polish agriculture with the EU
Note
summ.
Country
Region podkarpacki
Podkarpackie region
Abstract
W artykule scharakteryzowano indywidualne gospodarstwa rolne regionu podkarpackiego oraz omówiono poziom wyposażenia gospodarstw w czynniki produkcji. Przedstawiono stan i strukturę bezrobocia rejestrowanego na wsi oraz źródła dochodów ludności rolniczej i bezrobotnych w województwie podkarpackim. Opisano również wpływ integracji Polski z Unią Europejską na stan bezrobocia.

The genesis of the work is connected with increasing unemployment, social character of income and social distinction in the Podkarpacie Region rural areas. Restructurization of agriculture of South-East Poland which is very distracted and has unfavourable spatial structure is a starting point to improve its conditions. The author indicates the sources for financing of presented changes and the specific role of agricultural policy of Polish Government. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bezrobocie rejestrowane na wsi w województwie podkarpackim. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów, Marzec 2002.
  2. Jastrzębska W., Reforma struktury agrarnej województwa podkarpackiego w procesie integracji z Unią Europejską, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Rolnictwa Ekonomistów i Agrobiznesu, 1999 tom 1 z. 2.
  3. Moskal S., Kotala A., Problemy zagospodarowania zasobów pracy na przeludnionych terenach wiejskich, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa" 1996, nr 4-5.
  4. Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2000 roku. Informacje i opracowania statystyczne. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2001.
  5. Szot E., Jak wyjść ze stanu zapaści, "Rzeczpospolita" nr 128 z 04.06.2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu