BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malisiewicz Edward
Title
Rozwój "od dołu" jako szansa regionu podkarpackiego
Local Development as a Chance for the Subcarpathian Region
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 489-498, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Rozwój regionalny, Czynniki rozwoju gospodarczego, Strategia rozwoju regionalnego
Local development, Regional development, Factors of economic development, Regional development strategy
Note
summ.
Country
Region podkarpacki
Podkarpackie region
Abstract
W opracowaniu krótko scharakteryzowano województwo podkarpackie oraz przedstawiono podstawy teoretyczne rozwoju "od dołu", czyli rozwoju lokalnego. Omówiono również dwa rodzaje czynników rozwoju regionu podkarpackiego: czynniki twarde (zasoby surowców, układ infrastruktury technicznej, dostępność do infrastruktury społeczne) oraz czynniki miękkie (zasoby środowiska naturalnego i kulturowego, atrakcyjność turystyczna).

In the article it is presented the essence of the development theory of "centre-down" and "up" backward regions, taking full exloiting of own identified "soft" and "hard" factors of Subcarpathian regional development into special consideration. Simultaneously there characterized the selected elements of instruments of the "centre-down" development taking the new regional politics into account. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Вrdulak J., Nowa gospodarka i techniki informatyczne czynnikiem zmian polskiego transportu, [w:] Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach post-socjalistycznych, G. W. Kołodko (red.). Warszawa 2001.
  2. Cappelin R., Patterns and Policies of Regional Economic Development and the Cohesion among the Regions of the European Community, Karlsbruhe 1991.
  3. Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, ZBSE GUS, Warszawa 1997.
  4. Malisiewiez E., Implikacje z hipotez rozwoju kraju dla regionów przygranicznych na przykładzie województwa przemyskiego, [w:] Problemy regionalnej współpracy transgranicznej, J. Kitowski (red.), Rzeszów 1996.
  5. Malisiewiez E., Diagnosis of spatial management condition in areas situated at the Eastern border of the subcarpathian province, [w:] Eastern hordes of European integration processes, J. Kitowski (red.), Rzeszów 2000.
  6. Malisiewiez E., The Podkarpacki Region of Tomorrow, [w:] Spatial dimensions of socio-economic transformation processes in central and Eastern Europe, J. Kitowski (red.). Rzeszów 2001.
  7. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2000.
  8. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006, Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2000.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu