BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerny Janusz
Title
Zarządzanie kosztami w warunkach upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw
The Cost Management during the Insolvency and Bankruptcy Proceedings of an Enterprise
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 53-61, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Likwidacja przedsiębiorstwa, Zarządzanie kosztami, Upadłość przedsiębiorstwa
Closing down of business, Costs management, Enterprise bankruptcy
Note
summ.
Abstract
Artykuł został poświęcony problemom zarządzania kosztami w procesie upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw. Specyfiką zarządzania kosztami w warunkach upadłości likwidacyjnej jest konieczność wyodrębnienia kosztów procesu i kosztów związanych z kontynuowaniem działalności, w przypadku gdy to jest konieczne dla zwiększenia efektywności procesu likwidacji.

The analysis is devoted to the problems connected with the issue of the cost management in a given enterprise, which is under the bankruptcy procedure. The proper cost management during the bankruptcy procedure, which involves its minimization is extremely significant especially if we take the most important goal of the procedure, which is maximal satisfaction of the creditors, into consideration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brol J., ABC prawa spółek (9). Upadłość spółki jako przyczyna jej likwidacji, "Rachunkowość" 2000 nr 3.
 2. Czajka D., Jak zapobiec upadłości dłużnika - obrona dłużnika, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1999.
 3. Horngren Ch.T., Datar S.M., Foster G., Cost. Accounting. A. Managerial Emphasis, Prentice Hall, Person Education International, Upper Saddle River 2003.
 4. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
 5. Krajewski M., System badania produktywności kosztów w przedsiębiorstwie, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000.
 6. Łodziana A., Makuch B., Upadłość likwidacyjna. Inwentaryzacja i wycena majątku. Ewidencja i sprawozdawczość finansowa. Praktyczny poradnik dla syndyków, Difin, Warszawa 2005.
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, tom I, International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), Londyn 2007.
 8. Mioduchowska-Jaroszewicz E., ModelAltmana jako jedna z metod oceny wypłacalności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2002 nr 40.
 9. Nahotko S., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, Wydawnictwo AJG i OPO, Bydgoszcz 2003.
 10. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 11. Płoch J., Przesłanki ogłoszenia upadłości i formy obrony, "Kapitalista Powszechny" 1999 nr 2(75).
 12. Rubik J., Relacje między rachunkiem kosztów, rachunkowością zarządczą, zarządzaniem kosztami i controllingiem kosztów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003, tom 13(69).
 13. Srzednicki A., Sokołowicz W, Matura S., Prawo upadłościowe w praktyce, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
 14. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki metod integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 15. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003 nr 60, poz. 535, art. 230.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkuwos'ci, DzU 1994 nr 121, poz. 591 z późn. zm., art. 29 ust. 1.
 17. Wnuk T., Zarządzanie kosztami. Budżetowanie i kontrola, INFOR 2002.
 18. Zelek A., Wczesna identyfikacja kryzysu finansowego ucieczką od bankructwa, "Przegląd Organizacji" 2002 nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu