BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świgoń Marzena
Title
Indywidualne zarządzanie wiedzą jako wsparcie potencjału kariery
Personal Knowledge Management as Employability Support
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 1, s. 21-29, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Kariera zawodowa, Kompetencje, Umiejętności pracownicze
Knowledge management, Professional career, Competences, Employee skills
Note
streszcz.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest omówienie wzajemnych powiązań pomiędzy dwiema koncepcjami, tj. indywidualnym zarządzaniem wiedzą (personal knowledge management) oraz potencjałem kariery (employability).Obie koncepcje wiążą się z nowym modelem karier zawodowych, tj. karier opartych na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to describe the relationship between personal knowledge management and employability. Both concepts are connected with a new model of the professional career-the knowledge-based career. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antczak Z. (2008), Kwalifikacje a kompetencje (rozważania metodologiczno-systematyzujące), [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Difin, Warszawa.
 2. Avery S., Brooks R., Brown J., Dorsey P., O'Conner M. (2001), Personal Knowledge Management: framework for integration and partnerships, [on-line] [Dostęp 28 czerwca 2009], [http://www.millikin.edu/pkm/pkm_ascue.html].
 3. Barth S. (2004), Self-organization: taking a personal approach to KM, [on-line] [Dostęp 6 października 2009], [http://www.knowledgeboard.com/download/3285/pkm-chapter-stevebarth.pdf].
 4. Bohdziewicz P. (2008), Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Clarke M. (2008), Understanding and managing employability in changing career contexts, "Journal of European Industrial Training", nr 4.
 6. Clarke M., Patrickson M. (2008), The new covenant of employability, "Employee Relations", nr 2.
 7. Frand J., Hixon C. (1998), Personal Knowledge Management: Who, What, Why, When, Where, How? [on-line] [Dostęp 6 października 2009], [http://www.anderson.ucla.edu/faculty/jason.frand/researcher/speeches/educom98pkm/].
 8. Frand J., Lippincott A. (2002), Personal Knowledge Management: a strategy for controlling information overload, [on-line] [Dostęp 6 października 2009], [http://www.anderson.ucla.edu/faculty/jason.frand/researcher/articles/info_overload.html].
 9. Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Jefferson T.L. (2006), Taking it personally: personal knowledge management, "VINE", nr 1.
 11. Mallough S., Kleiner B. (2001), How to determine employability and wage earning capacity, "Management Research News", nr 3/4.
 12. Marzec I., Jędrzejowicz P., Van der Heijden B., Bozionelos N., Knauth P., Scholarios D., Van der Schoot E. (2009), Specjaliści ICT w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 13. Orczyk J. (2009), Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 14. Pauleen D. (2009), Personal knowledge management: putting the "person" back into the knowledge equation, "Online Information Review", nr 2.
 15. Pocztowski A. (2001), Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Gospodarowanie pracą, Urbaniak B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Rothwell A., Arnold J. (2007), Self-perceived employability: development and validation of a scale, "Personnel Review", nr 1.
 18. Sidor-Rządkowska M. (2008), Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka, "Zarządzanie Zmianami. Biuletyn POU", nr 9.
 19. Świgoń M. (w druku, 2009), Personal knowledge management (indywidualne zarządzanie wiedzą), [w:] Bezpieczna, innowacyjna i dostępna informacja. Perspektywy dla sektora usług informacyjnych w społeczeństwie wiedzy, Pietruch-Reizes D. (red.), Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Katowice, [on-line; prezentacja] [Dostęp 6 października 2009], [http://www.slideshare.net/marzena.swigon/personal-knowledge-management-2070114].
 20. Świgoń M. (w druku, 2009a), Personal knowledge management (PKM) - geneza i rozwój teorii, "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 21. Świgoń M. (2009), Informacja a informacja naukowa, [w:] Historia - Archiwistyka - Informacja naukowa, Świgoń M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 22. Truch E. (2001), Managing personal knowledge: the key to tomorrow's employability, "Journal of Change Management", nr 2.
 23. Walkowiak R. (2008), Problemy metodologiczne pomiaru i raportowania kompetencji, [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Difin, Warszawa.
 24. Wright K. (2005), Personal knowledge management: supporting individual knowledge worker performance, "Knowledge Management Research & Practice", nr 3.
 25. Zhang Z. (2009), Personalising organizational knowledge and organisationalising personal knowledge, "Online Information Review", nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu