BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabus Małgorzata, Zasadzka Jolanta
Title
Organizacyjne aspekty pracy ponad miarę
Organizational Aspects of Excessive Work
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 1, s. 45-54, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Praca, Praca w godzinach nadliczbowych, Czas pracy, Kultura organizacji
Labour, Overtime work, Working time, Corporate culture
Note
streszcz., Zawiera rysunek: [1] Czas pozostający do dyspozycji pracownika. Zawiera tabele: [1] Charakterystyka organizacji promujących określony stosunek do pracy; [2] Stosunek organizacji do pracy - przyczyny, korzyści i zagrożenia
Abstract
Coraz więcej osób poświęca coraz więcej czasu na pracę zawodową. Ostatnie lata wypromowały zjawisko pracy ponad miarę, czyli czasu poświęconego pracy, który przekracza ogólnie przyjęte normy. Przyczyny mogą być różne, część z nich ma charakter zewnętrzny, część natomiast - wewnętrzny. Praca ponad przyjęte normy czasowe jest często utożsamiana z pracoholizmem, choć nie jest to podejście właściwe. Celem artykułu jest analiza zjawiska pracy ponad miarę z ponktu widzenia organizacji. Artykuł przedstawia typy zachowań, których wspólnym mianownikiem jest stosunek do czasu poświęconego pracy, oraz zarysowuje korzyści i zagrożenia, jakie niosą dla organizacji określone zachowania. (abstrakt oryginalny)

This article's goal is to analyze the phenomenon of excessive work from the point of view of the organization. It presents behavioral types whose common denominator is the position taken on time devoted to work as well as the delimiting of benefits and threats resulting from defined behavior as faced by the organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chmiel N. (2007), Psychologia organizacji, GWP, Gdańsk.
  2. Frąszczak A. (2002), Pracoholizm, [w:] Współczesne organizacje - wyzwania i zagrożenia, Strykowska M. (red.), Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
  3. Godlewski T. (2008), Style życia i wypoczywania, "Hospitality", nr 3.
  4. Golińska L. (2008), Pracoholizm, uzależnienie czy pasja, Difin, Warszawa.
  5. Hornowska E., Paluchowski W. (2007), Praca - skrywana obsesja, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  6. Melibruda J. (1997), Nałogowa osobowość naszych czasów, "Charaktery", nr 2.
  7. Pospiszyl I. (2008), Uzależnienia od stylu życia, [w:] Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Baturo W. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Retowski S. (2003), Pracoholizm - próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska, [w:] Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, Wojciszke B., Plopa M. (red.), Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
  9. Różański H. (2002), Anatomia i fizjologia wysiłku, Wyd. PWSZ, Krosno.
  10. Schultz D.P, Schultz S.E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu