BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Marta
Title
Współczesne wyzwania sprawozdawczości kosztów w jednostce gospodarczej
Contemporary challenges in reporting of costs in a business entity
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 51, nr 107, s. 155-164, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Sprawozdawczość, Rachunek kosztów działań, Koszty ochrony środowiska, Koszty jakości, Koszty, Redukcja kosztów, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa
Reporting, Activity Based Costing (ABC), Environmental protection costs, Quality costs, Costs, Costs reduction, Ecological aspects of the company's activities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne wyzwanie sprawozdawczości kosztów w ramach rachunku kosztów, związane z interakcją „gospodarka-środowisko” oraz jakością produkcji i produktów, polega na „wprowadzeniu” do rachunku kosztów ekologicznego i jakościowego aspektu działalności gospodarczej. Ujawnienie w sprawozdawczości kosztowej informacji o kosztach ochrony środowiska i kosztach jakości stanowi podstawę zarządzania przedsiębiorstwem oraz istotny czynnik komunikacji z otoczeniem społecznym. Źródłem informacji o wskazanych kosztach jest rachunek kosztów działalności lub odpowiednie rachunki problemowe. Znaczenie tego ujawnienia wynika z przydatności zastosowanych kryteriów systematyki i sposobów wykorzystania informacji o kosztach. Koszty ochrony środowiska i koszty jakości tworzą wizerunek jednostki, ale są też elementem konkurencji – nie powinny więc z tych względów być zbyt szczegółowo ujawniane. Z tego powodu występuje różnica między raportem dla celów wewnętrznych a sprawozdaniem zewnętrznym. (abstrakt oryginalny)

Contemporary challenges in cost accounting connected with reporting of costs associated with interaction between economy and environment, and with the quality of production processes as well as products involve introduction to cost accounting of the ecological as well as qualitative aspects of economic activity. Disclosure of information on costs of environment protection and quality assurance is an essential factor in enterprise management and in communicating with the social environment. The importance of this disclosure results from the sheer usability of the systematic criteria applied as well as ways of using the cost information. Environment protection costs as well as quality assurance costs affect the image of an enterprise. However, they also are an element of competition and therefore should not be disclosed in too great detail – hence the difference between the internal and external reports. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bloom H., De Wool Ph. (1995), Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa.
 2. Burzym E. (1980), Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 3. Burzym E. (2008), Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa 2008, tom 45(101) - przedruk artykułu z Zeszytu Teoretycznego Rady Naukowej SKwP, Warszawa 1999, tom 16 (numer specjalny).
 4. Burzymowa E. (1963), Koszt produkcji jako obiektywna kategoria mikroekonomiczna, Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, nr 24, Kraków.
 5. Burzymowa E. (1965), O istocie pojęć wydatek, nakład, koszt, „Rachunkowość", nr 8-9.
 6. Ciechan-Kujawa M. (2005), Rachunek kosztów jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Jaruga A. A., Nowak W.A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wyd. II, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT, Łódź.
 8. Karmańska A. (red.), (2007), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 9. Kister A. (2008), Zarządzanie kosztami jakości, [w: J System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, red. E. Śnieżek, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 10. Kiziukiewicz T., Majchrzak I. (2006), Informacje o kosztach ochrony środowiska w sprawozdaniach finansowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 412 Szczecin.
 11. Majchrzak I. (2008), Możliwości wyodrębniania kosztów ochrony środowiska w tradycyjnym rachunku kosztów, [w:] System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, ODDK, Gdańsk.
 12. Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Sobańska L (red.), (2003), Rachunek kaszlów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowania w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 14. Stępień M. (2003), Koszty ochrony środowiska - studium pojęciowe, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Rolnicza, Szczecin.
 15. Stępień M. (2007a) Ochrona środowiska - szczególny przedmiot informacji w sprawozdaniu finansowym [w:] Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 16. Stępień M. (2007b), Rachunek środowiskowych kosztów funkcjonowania jednostki gospodarczej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 750, Kraków.
 17. Szadziewska A. (2007), Informacje ekologiczne i ich ujęcie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, SKwP, Oddział Okręgowy w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu