BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popławski Wiesław Tadeusz (Politechnika Białostocka)
Title
Nierówności przez pryzmat kapitału społeczno-kulturowego wsi polskiej
Inequalities from the Point of View of Socio-Cultural Capital of Polish Countryside
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 15, s. 37-47, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Nierówności społeczne, Obszary wiejskie, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Socjologia wsi
Social inequality, Rural areas, Social and cultural condition, Rural sociology
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł przedstawia najpierw ogólną charakterystykę peryferyjnej społeczno-gospodarczej struktury polskiej wsi z punktu widzenia jej odrębności od form wiejskich w Europie i tożsamości, by następnie ukazać różnorodne typy nierówności przez pryzmat specyficznych cech kapitału społecznego. Elementy charakteryzujące owe typy nierówności widoczne są na wsi polskiej zarówno z perspektywy modernizacyjnej, jak i przede wszystkim przez pryzmat adaptacyjnej elastyczności systemu wartości, kształtującego efektywność ekonomiczną i zdolność do działania gospodarczego wiejskiej populacji. (abstrakt oryginalny)

This paper includes firstly - general characteristics of peripheric socio-economic structure of Polish countryside from the point of view of its distance to dominant forms of countryside in Europe and also its identity, secondly - introduces notions of different types of inequalities analyzed through specific forms of social capital. These elements characterise inequalities in Polish countryside and are viewed from the perspective of its modernization, as well as mainly from point of view of human system of value, which creates an economic effectiveness and capacity to economic activity of inhabitants of villages. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Castells M., 2007, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
  2. Czarnowski S., 2005, Kultura, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
  3. Kurcz Z., 2008, Polskie pogranicza w procesie przemian, WWSZiP, Wałbrzych.
  4. Levi-Strauss C., 1992, Smutek tropików, Warszawa.
  5. Mayntz R., Holm K., Huebner K., 1985, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa.
  6. Popławski T., 1997, Peryferyjność i społeczeństwo. Dylematy przełomu w Europie, Wyd. FEŚiZN, Białystok.
  7. Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Instytut Wydawniczy Znak, Kraków-Warszawa.
  8. Wallerstein L, 1992, Creating and Transforming Households. The Constraints of the World-Economy, Cambridge University Press, Cambridge.
  9. Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu