BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasińska Agnieszka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wybrane elementy kapitału intelektualnego w świetle założeń koncepcji zasobowej
The Chosen Elements of Intellectual Capital in the Light of the Foundation of the Assumption of the Resource-Based View of a Company
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (5), 2007, nr 1187, s. 255-265, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Zarządzanie : kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy
Keyword
Zasoby przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Przewaga konkurencyjna, Przegląd literatury
Enterprise resources, Intellectual capital, Competitive advantage, Literature review
Note
summ.
Abstract
Wyjaśniono istotę szkoły zasobowej. Nurt zasobowy zwraca uwagę na zasoby i umiejętności przedsiębiorstwa będącej podstawą budowania strategii. Stanowi on także determinant rentowności przedsiębiorstwa. W świetle tej koncepcji omówiono wybrane elementy kapitału intelektualnego.

The article presents the essence of Resource-based View of a company. The author explains issue of resources, skills, competences as well as points of the importance of some of the assets of a company on the global market. The author tries to proveby, that nowadays intellectual capital is becoming one of the key factors for achieving success modern company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barney J.В., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991 nr 17.
 2. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Między nadzieją i strachem. Budowanie mapy kompetencji, Placet, Warszawa 2000.
 3. Caves R.E., Economic Analysis and the Quest for Competitive Advantage, "American Economic Review" 1984, vol. 74, nr 1.
 4. Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Core Competences - koncepcja strategiczna, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 3.
 5. Dictionary of Management Jargon, http://www.geocities.com.Athens/Styx/8877/mj/mj.html, data pobrania: styczeń 2006 r.
 6. Encyklopedia marketingu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1998.
 7. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2004.
 8. Godziszewski В., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 9. Gulski В., Praktyczne aspekty podejścia zasobowego, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. K. Zimniewicz, Poznań 2003.
 10. Itami H., Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press, Cambridge MA 1987.
 11. Javidan M., Core Competence: What Does it Mean in Practice?, "Long Range Planning", vol. 31, February 1998.
 12. Klein В., Crawford R.G., Alchian A.A., Vertical Integration Appropriable Rents and the Competitive Contracting Process, "Journal of Law and Economics" 1978, vol. 21.
 13. Obłój К., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 14. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 15. Penrose E.T., The Theory of Growth of the Firm, John Wiley, New York 1959.
 16. Peterarf M. A., The Cornerstone of Competitive Advantage: A Resource Based View, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14.
 17. Pierścionek Z., Ewolucja koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa, http://www.centrumwiedzy.edu.pl/cw/index.php?sm=130&ca=376&al=ddl, data pobrania: czerwiec 2005 r.
 18. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 19. Sitek E., Strategia rozwoju w ujęciu zasobowej teorii firmy, "Ekonomista" 1997 nr 5-6.
 20. Stopczyński В., Koncepcja zasobowa strategii konkurencji, "Manager" 2004 nr 7.
 21. Sulimowska-Formowicz M., Nurt zasobowy w teorii firmy, "Gospodarka Narodowa" 2002 nr 5-6.
 22. Wernerfelt В., A Resource-based View of the Firm, "Strategic Management Journal" 1984, vol. 5.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0712
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu