BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozarkiewicz Alina (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Analiza portfelowa w strategicznej rachunkowości zarządczej działalności badawczo-rozwojowej
Portfolio Analysis in Strategic Management Accounting in the Area of Research and Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 185-193, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Zarządzanie portfelem projektów, Rachunkowość zarządcza, Ocena projektu, Metody portfelowe
Project Portfolio Management (PPM), Management accounting, Project evaluation, Portfolio methods
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu była prezentacja, na podstawie przeglądu literatury, wybranych metod strategicznej rachunkowości zarządczej projektów, a mianowicie tzw. analiz portfelowych. W literaturze przedmiotu odnaleźć można bardzo różne metody należące do tej grupy. W artykule zaprezentowane zostaną dwie wybrane metody analiz portfelowych, które są szczególnie przydatne dla analizy projektów innowacyjnych. W końcowej części artykułu została poddana dyskusji ocena celowości ich stosowania, a także możliwości i bariery w ich praktycznej aplikacji. (fragment tekstu)

Strategic management accounting is regarded as the area of knowledge which offers concepts and tools being used to support managers in strategy formulation and implementation. In the case of companies which have strategies based on innovations, i.e. on research and development, the significant role can play methods which deliver information required for the proper choice of R&D project portfolio. The main aim of this paper is to present selected methods of project portfolio analysis which can be effectively used in R&D. The possibilities and limits of their practical applications are discussed in the final part of the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adner R., Match your innovation strategy to your innovation ecosystem, "Harvard Business Review" 2006, April, pp. 98-107.
 2. Chesbrough H., Crowther A.K., Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries, "R&D Management" 2006, vol. 36, no 3, pp. 229-236.
 3. Day G.S., Is it real? Can we win? Is it worth doing? Managing risk and reward in an innovation portfolio, "Harvard Business Review", December 2007, pp. 110-120.
 4. Gassmann О., Opening up the innovation process: towards an agenda, "R&D Management" 2006, vol. 36, no 3, pp. 223-228.
 5. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 6. Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 7. Kozarkiewicz A., Projects and accounting-relations, requirements and challenges, [w:] Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, red. M. Lada, A. Kozarkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 8. Lada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 9. Mascarenhas O.A., Kesavan R., Bernacchi M., Customer value-chain involvement for co-creation customer delight, "Journal of Consumer Marketing" 2004, vol. 27, no 7, pp. 486-496.
 10. Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wyd. Oficyna, Kraków 2008.
 11. Nogalski B., Rybicki J., Gacek-Bielec J., Modele analizy portfelowej. Teoria i praktyka, TNOiK, Bydgoszcz 1996.
 12. Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.
 13. Roussel P.A., Saad K.N., Erickson T.J., Third Generation R&D. Managing the Link To Corporate Strates/, Arthur D. Little Inc., 1991.
 14. Rybicki J., Wielowymiarowy model analizy portfelowej jako narządzie formułowania strategii rynkowej przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 15. Schrage M., Interoperability: the great enabler, "Financial Times", February 5, 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu