BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamosiński Sławomir (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
Wszystko inaczej : przedsiębiorstwo w roli samorządu terytorialnego w latach Polski Ludowej
Everything Differently : the Enterprise in the Role of the Territorial Self-Government at the Times of the People's Republic of Poland
Source
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 12, s. 23-33
Keyword
Wspólnoty pracownicze, Samorząd terytorialny, Przedsiębiorstwo
Community of workers, Local government, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł analizuje stan w Polsce Ludowej, jaki nastąpił po zlikwidowaniu samorządu terytorialnego i wyrugowaniu tego pojęcia nie tylko z języka polskiego, ale i świadomości społecznej. Powstałą próżnię po samorządzie terytorialnym zagospodarowały terenowe organy władzy i administracji państwowej. Autor zwraca uwagę, że obywatel przestał być członkiem wspólnoty lokalnej, a stał się członkiem wspólnoty pracowniczej tworzonej w przedsiębiorstwie, dzięki czemu władzom PRL-u udało się zburzyć ciągłość budowanego na ziemiach polskich przez prawie dwa wieki ładu społecznego opartego na wspólnotach lokalnych i zbudować "wszystko inaczej". Autor wskazuje również, że nowy ład, w którym przedsiębiorstwo zastąpiło samorząd terytorialny, był hybrydą, a jego konsekwencją była narastająca nieufność między sąsiadami, brak więzi społecznych i chaotyczne, niezgodne ze sztuką architektury i potrzebami mieszkańców, zagospodarowywanie przestrzeni miejskiej. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the situation in the People's Republic of Poland after the territorial self-government was liguidatedand this notion was ousted, not only from the Polish language, but also from social awareness. The vacuum which arose in place of the territorial self-government was filled by the local bodies of state authority. The author points out that the citizen stopped being a member of the local community and became a member of a "workers' community" created in the enterprise, which meant that the authorities of the People's Republic of Poland managed to destroy the continuity of civic governance based on local communities, which had been built up in Poland over almost two centuries, and started to build "everything differently". The author also points out that the new system in which the enterprise replaced the territorial self-government was a hybrid and its consequence was growing mistrust between neighbours, a lack of social ties and the chaotic development of urban space, which was inconsistent with the art of architecture and the needs of the inhabitants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. E. Bittnerowa, Majątek trwały jako czynnik rozwoju regionu (na przykładzie województwa poznańskiego), Warszawa 1967, s. 25.
 2. R. Dąbrowski, Polska 1976-1982, fakty, zdjęcia, dokumenty, "Pogląd" 1988, s. 112.
 3. E. Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, Warszawa 2008, s. 142.
 4. L. Habuda, Decentralizacja vs centralizacja administracji w strukturze zasadniczego terytorialnego podziału kraju, Toruń 2009, s. 206.
 5. S. Kamosiński, Mikroekonomiczny obraz przemysłu Polski Ludowej w latach 1950-1980 na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego, Poznań 2007, s. 259 i n.
 6. S. Kisielewski, Wszystko inaczej, Warszawa 1991, s. 8.
 7. R. Kozioł, Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności, Kraków 2004, s. 151.
 8. M. Kulesza, Niektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego, "Państwo i Prawo" 1990/1, s. 16.
 9. J. Kuroń, Notatki o samorządzie, "Głos Niezależny Miesięcznik Społeczno-Polityczny" 1980/1, s. 17.
 10. Polepszanie warunków życia mieszkańców Wielkopolski, "Rada Narodowa. Gospodarka. Administracja" 1975, s. 23.
 11. J. Regulski, 25 lat temu, "Samorząd Terytorialny" 2006/12, s. 6-7.
 12. J. Regulski, M. Kulesza, Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1989), Warszawa 2009, s. 21.
 13. J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej koncepcje i realizacja. Warszawa 2000, s. 20.
 14. M. Sadowy, Z. Grzymała, Problemy zarządzania gospodarką komunalną, w: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2007, s. 303 i n.
 15. K. Secomski, Najbliższe zadania planowania przestrzennego w Polsce, "Rada Narodowa. Gospodarka. Administracja" 1974, s. 10.
 16. E. Solarczyk-Ambrozik, Społeczne czynniki kształtowania sic postaw robotników wobec pracy w zakładzie pracy, Poznań 1982, s. 74.
 17. J. Stępowski, Jak UFO, "Przegląd Techniczny" 1979/14.
 18. R. Sudziński, Przekształcenia strukturalne miasta Torunia w latach 1920-1975, Toruń 1993, s. 182.
 19. J. Tittenbrun, Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, t. l, Poznań 2007, s. 45 i n.
 20. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007, s. 427.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu