BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska Władysława, Bobrecka-Jamro Dorota
Title
Wpływ jednostek władzy lokalnej na aktywność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich
The Influence of Territorial Self-Government on Innovation Activities in Small and Medium Enterprises in Rural Areas
Source
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 1, s. 26-39, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wspieranie small businessu, Samorząd terytorialny, Rozwój lokalny, Obszary wiejskie
Innovations, Small business, Small business support, Local government, Local development, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Country
Region podkarpacki
Abstract
W artykule na podstawie literatury przedmiotu oraz zebranych danych empirycznych przedstawiono wpływ jednostek władzy lokalnej na pobudzanie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Rozwój innowacji małych i średnich przedsiębiorstw działających na tych terenach napotyka na poważne przeszkody. Samorząd lokalny, dysponujący dobrze zorganizowanymi instytucjami wsparcia, może efektywnie oddziaływać na kreowanie innowacji oraz wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich firm, przyczyniając się w ten sposób do aktywizacji rozwoju lokalnego. (abstrakt oryginalny)

In this paper a territorial self-government is pointed out and described as an important facto r of development of innovation activities of small and medium sized enterprises. The authors carried out almost 200 surveys among the commune self-government institutions of Podkarpacie region under a research project on "Regional Strategy of Innovations for Province of Podkarpacie" to find out which conditions have a significant influence on the process of development of innovations and what is the role of the local administration body in it. Elaborations and analyses contained in the article are based on the theoretical discussions and the results of empirical researches. It allows drawing a conclusion, that the terms of innovation activity of the small and medium sized enterprises, however still not satisfying, have been improved. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Galar R., (2001), Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe, [w:] Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa.
 2. Gomułka S., (1998), Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 3. Gruszecki T., (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 4. Janasz W. (red.), (2004), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 5. Jastrzębska W., Lis I., (2003), Rola sektora małej i średniej przedsiębiorczości w niwelowaniu różnic społecznych. Przykład województwa podkarpackiego, [w:] Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania ekonomiczne, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, zeszyt nr 2.
 6. Knowledge Management in the Learning Society, Educations and Skills, (2000), Centre for Educational Research and Innovation, OECD.
 7. Korenik S., (2002), Polityka naukowa i innowacyjna, [w:] Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, WN PWN, Warszawa.
 8. Kot S., Karska A., Zając K., (1993), Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji, PWN, Warszawa.
 9. Miedziński M., (2001), Koordynacja procesów innowacyjnych na przykładzie polskiego województwa. Aspekty instytucjonalne regionalnych systemów innowacji, [w:] Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla XXI wieku, KBN, Warszawa.
 10. Oliński M., (2005), Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw przez ośrodki krajowego systemu usług, [w:] Plawgo B., Zaremba W. (red.), Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 11. Piasecka E., (1999), Brytyjska koncepcja układów partnerskich w lokalnym rozwoju gospodarczym, [w:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 12. Romer P., (1986), Increasing Returns and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy" nr 94.
 13. Smookler J., (1972), Patents, Invention and Economic Change: Data and Selected Essays, Cambridge.
 14. Tuszyński K., (2004), Dominujące trendy w unijnej polityce innowacji, [w:] Kaleta A., Moszkowicz K., Woźniak L. (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, Wyd. AE, Wrocław, prace naukowe nr 1030.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu