BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Peter-Bombik Katarzyna
Title
Zarządzanie środkami pieniężnymi w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Krakowa
Cash Management in Local Government for Example of Cracow
Source
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 1, s. 89-98, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zarządzanie gotówką, Zarządzanie finansami, Usługi bankowe, Samorząd terytorialny
Cash management, Financial management, Banking services, Local government
Note
streszcz., summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Opracowanie przedstawia podstawowe cele zarządzania środkami pieniężnymi w jednostkach samorządu terytorialnego; narzędzia zarządzania gotówką; możliwości w tym zakresie oferowane samorządowi przez sektor bankowy. (abstrakt oryginalny)

Cash management is a part of financial management and begins to be more important especially in the local politics. Cash management as an idea means running financial economy in such a way that on one hand it guarantees liquidity of local government, on the other hand - gaining as big profits as possible from the capital owned. By cash management is understood managing cash and bank accounts. The range of facilities offered to local authorities, for example by the banks, is very wide. Proper use of those instrument can be one of the elements of development and competitiveness of local governments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bakalarczyk S., (2002), Kredyty w gospodarce finansowej gmin w świetle badań, [w:] Dolata S. (red.), Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 2. Błoński M., Kondracki K., (2004), Zarządzanie na przełomie wieków, Hays Personnel Services (Poland), Warszawa.
 3. Borodo A. (red.), (2002), Samorząd terytorialny a banki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 4. Brigham E.F., (1996), Podstawy zarządzania finansami, t. 3, PWE, Warszawa.
 5. Denek E. (red.), (2000), Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca "Zarządzanie i Finanse", Warszawa.
 6. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego dnia 15 października 1985 roku (Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607).
 7. Gładysz M., Powiązania pomiędzy bankami a jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] Adamowicz M. (red.), (2002), Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 8. Jastrzębska M., (1998), Dziedziny zarządzania finansami gminy, "Samorząd Terytorialny" nr 7/8.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
 10. Krasucka-Bodynek M., Stanisławiszyn H., (2000), Bankowa obsługa budżetu gminy, [w:] Dolata S. (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 11. Materiały i informacje udostępnione przez Biuro Skarbnika i Wydział Finansowy Urzędu Miasta Krakowa.
 12. Pakoński K., (1997), Gmina jako przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 13. Szostak R., (1999), Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" nr 3.
 14. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
 16. Wojciechowski E., (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 17. Woźniak B., (2000), Ocena sytuacji finansowej gminy na potrzeby banku komercyjnego, [w:] Bem E. (red.), Reforma administracji publicznej. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu