BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ossowski Marek (Uniwersytet Gdański), Zackiewicz Beata (Uniwersytet Gdański)
Title
Wybrane zagadnienia pomiaru efektywności działań
Measuring the Activities Effectiveness - Selected Issues
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 375-383, rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Efektywność zarządzania, Narzędzia zarządzania, Pomiar efektywności, Jakość, Koszty
Management effectiveness, Management tools, Efficiency measurement, Quality, Costs
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu był przegląd wybranych koncepcji i narzędzi efektywnego zarządzania działaniami. Omówiono dostępne metody pomiaru efektywności działań z perspektywy trzech ważnych aspektów tych działań: kosztów, czasu i jakości. Autorzy zwrócili uwagę w szczególności na takie narzędzia jak: miernik nazwany czasem krytycznym (Break-Even-Time BET), kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management TQM), analizę wartości (Value Analysis VA ), rachunek kosztów docelowych (Target Costing TC), budżetowanie oparte na działaniach (Activity Based Budgeting ABB), rachunek kosztów działań (Activity Based Costing ABC), zrównoważoną kartę wyników (Balanced Scorecarad BSC), przypominając o możliwych kombinacji i integracji różnych narzędzi z nowoczesnymi metodami zarządzania.

The article reviews selection of concepts and tools for effective management of activities. The authors present available methods of measuring effectiveness of operations as viewed from the perspective of three important aspects of those activities: costs, time, and quality. The authors point in particular to: BET (Break-Even-Time), TQM (Total Quality Management), VA (Value Analysis), TC (Target Costing), ABB (Activity Based Budgeting), ABC (Activity Based Costing), BSC (Balanced Scorecard), still reminding of possible combination and integration of several tools with modern management methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
 2. Cokins G., Project Accounting and ABC/M: Choice or Bland?, A Technical Bulletin from ABC Technologies, Beaverton, Oregon 1999.
 3. Cooper R., Kaplan R.S., Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, "Harvard Business School Press", Boston, Massachusetts 1997.
 4. Crum L.W., Analiza wartości. Poszukiwanie optymalnej wartości, PWE, Warszawa 1973.
 5. Euske K.J., Player R.S., Leveraging management improvement techniques, "Sloan Management Review", Fall 1996.
 6. Gabrusewicz W., Hamrol M., Kurtys E., Sobolewski H., Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa, AE, Poznań 1998.
 7. Gering M., Activity Based Costing and performance improvement, "Management Accounting" 1999 nr 3.
 8. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 9. House Ch.H., Price R.L., The Return Map: Tracing Product Teams, "Harvard Business Review" 1991 nr 1-2.
 10. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 11. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza - koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 1999.
 12. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
 13. Kapłan R. S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników ~ jak przełożyć strategią na dziabnie, PWN, Warszawa 2001.
 14. Miles L.D., Techniques of Value Analysis and Value Engineering, McGraw-Hill, New York 1961.
 15. Skrzypek E., Problemy zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992, s. 17.
 16. Stoner J.A.F., Frejman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWN, Warszawa 1999.
 17. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 18. Tanaka T., Target costing at Toyota, "Journal of Cost Management", Spring 1993.
 19. Tani T., Interactive control in target cost management, "Journal of Management Accounting Research" 1995nr 6.
 20. Turney P.B.B., Activity-Based management, "Management Accounting" 1992 nr 1.
 21. Zackiewicz B., Przegląd technik i narządzi wspomagających zarządzanie kosztami nowego produktu poprzez rachunek kosztów docelowych, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 14, UE, Wrocław 2008, s. 449-461.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu