BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smoleń Marek
Title
Finanse publiczne w rozwoju lokalnym na przykładzie gminy
Public Finances in Local Development on the Example of a Community
Source
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 1, s. 108-119, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Gmina, Rozwój lokalny, Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego, Budżet gminy
District, Local development, Public finance, Local government finance, District budget
Note
streszcz.; summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono znacznie finansów samorządu terytorialnego stanowiących integralną część finansów sektora publicznego w rozwoju lokalnym jako procesie zmian społeczno-gospodarczych prowadzących do podnoszenia poziomu dobrobytu mieszkańców gminy. (abstrakt oryginalny)

In this study there is presented the essence of public finances and their influence on local development. The paper discusses tasks of a unit of a territorial council and a budget’s influence on developing dynamism in a local structure. The evolution of a system of local Finances decides what are the needs of a local community and in what degree they become satisfied, because in decided majority of cases the budget possibilities of communes are not adequate to efficient realization of the tasks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., (1994), Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju, SGGW, Warszawa.
 2. Bagdziński S.L., (1994), Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji), UMK, Toruń.
 3. Borodo A., (2000), Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, WN PWN, Warszawa.
 4. Giełżyński W., (1998), Lokalizm: samosprawdzająca się utopia, [w:] Państwo i kultura, t. 5, Warszawa.
 5. Jarocka E., (2002), Finanse - finanse systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, przedsiębiorstw, cz. 1, Difin, Warszawa.
 6. Karpuś P., Stefański M., Żuk K., (1996), Strategie rozwoju gminy i restrukturyzacji usług komunalnych, UMCS, Lublin.
 7. Kłodziński M., (2003), Kapitał społeczny jako podstawowy czynnik różnicujący stopień rozwoju gospodarczo-społecznego gmin wiejskich, SGGW, Warszawa.
 8. Kosiedowski W., (2001), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 9. Kożuch A., Kołoszko-Chomentowska Z., (2003), Budżet gminy jako instrument rozwoju lokalnego, [w:] Adamowicz M. (red.), Strategie rozwoju lokalnego, t. 3, SGGW, Warszawa.
 10. Krasowska-Walczak G., (1996), Finanse publiczne, WSB, Poznań.
 11. Majchrzycka-Guzowska A., (1995), Finanse i prawo finansowe, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa.
 12. Mimiec W., Cybulski B., (2003), Samorządowy poradnik budżetowy na 2003 rok, Wydawnictwo MANIPICUM, Warszawa.
 13. Myna A., (1998), Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, "Samorząd Terytorialny" nr 11.
 14. Niewiadomski Z., (2000), Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie, Difin, Warszawa.
 15. Parysek J., (1995), Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. Rozwój lokalny - zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, WN PWN, Warszawa.
 16. Perkowski M., (2002), Integracja europejska. Wprowadzenie, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 17. Pietraszek B., (2003), Różnorodność płaszczyzn problemowych przy opracowaniu strategii rozwoju lokalnego, [w:] Adamowicz M. (red.), Strategie rozwoju lokalnego, SGGW, Warszawa.
 18. Podstawka M., (2001), Podstawy finansów publicznych, SGGW, Warszawa.
 19. Prawelska-Skrzypek G., (1997), Planowanie strategiczne a demokratyzacja życia na wsi, [w:] Kłodziński M., Siekierski Cz. (red.), Strategia rozwoju gmin wiejskich, SGGW, Warszawa.
 20. Smoleń M., (2003), Czynniki kreujące rozwój gospodarczy w wymiarze lokalnym, [w:] Adamowicz M. (red.), Strategie rozwoju lokalnego, SGGW, t. 1, Warszawa.
 21. Szewczyk A., (2000), Gospodarka finansowa gmin - słabe i mocne strony, [w:] Dolata S. (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. 2, Uniwersytet Opolski, Opole.
 22. Ustawa z 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 34, poz. 198).
 23. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014).
 24. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu