BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Różański Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Title
Bariery inwestowania za granicą na przykładzie Polski : analiza podstawowych zmian w latach 1999-2008
Source
Przegląd Organizacji, 2010, nr 2, s. 24-27, tab.
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Kapitał zagraniczny, Bariery inwestycji zagranicznych, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Foreign capital, Foreign investment barriers, Foreign investment
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę identyfikacji podstawowych barier związanych z inwestowaniem za granicą. Dokonano konfrontacji dorobku teoretycznego z wynikami dwóch badań empirycznych (z lat 1999-2002 i 2007-2008). Istnienie wielu barier opisanych w literaturze przedmiotu znajduje swoje potwierdzenie w badaniach empirycznych. Jednocześnie, w ostatnich latach Polsce nastąpiło, jak wynika z badań, ograniczenie siły oddziaływania niektórych barier, co dowodzi, ze nastąpiła poprawa warunków działania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to identify fundamental barriers connected with investing abroad. The theory was confront with results of two empirical researches (done in 1999-2002 and 2007-2008). The existence of many barriers described in the literature finds confirmation in empirical researches. However, according to researches, the influence of some barriers was decreased in Poland recent years, It proves that the Polish conditions of the activity of the enterprises with foreign capital participation improved. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.
  2. Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, (red.) B. Bernaś, Difin, Warszawa 2002.
  3. L. MULLINS, Management and organizational behaviour, Pitman, London 1996, s. 47-49.
  4. E. NAJLEPSZY, Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Implikacje dla Polski, AE Poznań, Poznań 2002, s. 122-125.
  5. M.K. NOWAKOWSKI, Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Difin, Warszawa 1999, s. 127.
  6. M.K. NOWAKOWSKI, Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, Key Text, Warszawa 1997 s. 254-256.
  7. J. RÓŻAŃSKI, Warunki efektywnego działania inwestora zagranicznego w kraju goszczącym - teoria i praktyka,"Przegląd Organizacji" nr 11/2004.
  8. J. WITKOWSKA w pracy zbiorowej pod red. Z. Olesińskiego, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Warszawa 1998, s. 74.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu