BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafrańska Aleksandra (Politechnika Wrocławska)
Title
Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu organizacji w gospodarce opartej na wiedzy
Corporate Culture as a Success Factor in The Knowledge-Based Economy
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/3, s. 1214-1220, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Sukces przedsiębiorstwa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Elastyczność organizacji, Otwartość na zmiany
Organisational culture, Success of the company, Knowledge-based economy, Organisational flexibility, Openness to change
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsza praca porusza problem znaczenia kultury organizacyjnej w powodzeniu przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce XXI wieku. Z uwagi na uwarunkowania dzisiejszego świata biznesu, charakteryzującego się niesłychaną zmiennością, złożonością i dynamizmem, przyjęto, że o sukcesie organizacji decyduje jej elastyczność i otwartość na zmiany. Wychodząc z założenia, że oba te czynniki zależą w niemałym stopniu od kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zasadniczą część tekstu poświęcono omówieniu cech kultury organizacyjnej decydujących o elastyczności organizacji i otwartości na zmiany. Podstawą przedstawionych rozważań były literatura przedmiotu oraz dostępne, opublikowane wyniki badań empirycznych. W drugiej części pracy wskazano możliwe sposoby kształtowania kultury organizacyjnej celem zwiększania wspomnianej elastyczności i otwartości. (abstrakt oryginalny)

The role of corporate culture in success of nowadays enterprises is discussed in the paper. The aim of the article is to describe attributes of corporate culture, that could be a determining factor for organizational success. Therefore, the most significant part of the dissertation is devoted to these problems. The second part of the paper presents possible ways to form corporate culture as a success factor. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 2. Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Czerska M. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji: wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa.
 4. Drucker P. F. (2004), Zawód menedżer, Wyd. MT Biznes, Konstancin-Jeziorna.
 5. Drucker P. F. (1999), Społeczeństwo postkapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 6. Glińska-Neweś A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedza w przedsiębiorstwie, Dom Organizatora, Toruń.
 7. Griffin R.W. (2001), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I. (red.) (2001), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 9. Haus В., Lichtarski J. (1999), Prawno-organizacyjne przekształcenia przedsiębiorstw przemysłowych. W: Haffer M., Sudoł S., (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Toruń, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 77-83.
 10. Jagoda H., Tabaszewska E. (2004), Organizacja jakości a organizacja ucząca się. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią i praktyką, Wrocław, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1014, s. 272-280.
 11. Mikuła B. (2001), W kierunku organizacji inteligentnych, ANTYKWA, Kraków.
 12. Nesterowicz P. (2001), Organizacja na krawędzi chaosu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 13. Nosal CS. (2001), Psychologia myślenia i działania menedżera, Wyd. AKADE, Kraków.
 14. Pedler M., Aspinwall K. (1999), Przedsiębiorstwo uczące się, PETIT, Warszawa.
 15. Senge P.M. (2004), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Sikorski С (2007), Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjn, Difin, Warszawa.
 17. Sikorski С (2002), Kultura organizacyjna, C.H.Beck, Warszawa.
 18. Sikorski С (1999), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
 19. Zgrzywa-Ziemak A. (2004), Czynniki kształtujące zdolność uczenia się przedsiębiorstwa, Praca Doktorska, PWr., Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu