BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chuchla Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ubezpieczeniowe grupy kapitałowe wobec wyzwań globalizacji rynku ubezpieczeń w Polsce
Insurance Capital Groups and the Challenges of Globalization in the Polish Insurance Market
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 96-106, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Grupa kapitałowa, Globalizacja
Insurance market, Capital group, Globalization
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił zjawisko globalizacji i jej wpływu na polskie i zagraniczne ubezpieczeniowe grupy kapitałowe na polskim rynku ubezpieczeń. Proces globalizacji rozpoczął się w Polsce wraz z transformacją gospodarczą w latach 90. i dał nieograniczony wstęp międzynarodowym inwestorom. Polska ma jeden z najniższych współczynnik świadomości ubezpieczeniowej wśród obywateli Unii Europejskiej. Oznacza to, że polskie i zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe stoją przed wyzwaniem stworzenia takiego rynku w Polsce i edukacją polskiego społeczeństwa.

In the article, the author presents the phenomenon of globalization and its influence on Polish and foreign insurance capital groups in the Polish insurance market. The process of globalization started in Poland together with economic transformation in the 90s and unrestricted admission of international investors. Polish and foreign insurance capital groups, besides many challenges and difficulties on the local market, gain a lot of benefits here, increase the competitiveness and flexibility of the majority of entities. Poland has one of the lowest coefficient of insurance awareness among citizens in the European Union. It means, that Polish and foreign insurance companies are facing the challenges of creating the Polish market and educating Polish society.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bell P., Transposition and Insurance Market Developments, CEA, 13.02.2008.
 2. European Insurance In Figures, CEA Statistica N°31, August 2007.
 3. "Gazeta Bankowa", 14.01.2008.
 4. Glabiszewski W., Konkurencyjność działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Toruń 2005.
 5. Holly R., Rynek ubezpieczeń Europy Środkowo-Wschodniej wobec globalizacji, referat wygłoszony na Międzynarodowym Forum Uczestników Rynku Finansowo-Ubezpieczeniowego Europy Centralnej i Wschodniej w Jałcie, 19-22 września 2001 r.
 6. Jędrzejczak I., Ponadnarodowe podmioty gospodarcze na rynku ubezpieczeń w Europie, [w:] Instytucje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski, AE, Wrocław 2000.
 7. Kotyński J., Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, PWE, Warszawa 2005.
 8. Lach A., PZU ma za dużo kasy, czy wybierze się na zakupy?, "Gazeta Prawna" 11.05.2008.
 9. Rynek ubezpieczeń II/2008, KNF.
 10. Sangowski T. (red.), Ubezpieczenie w gospodarce rynkowej. Polski rynek ubezpieczeń - stan i kierunki rozwoju, Bydgoszcz-Poznań 2002.
 11. Solarz J.K., Krajowy system finansowy wobec globalizacji i integracji z Unią Europejską, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Warszawa 2007.
 12. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU 03.1124. 1151).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu