BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daszyńska-Żygadło Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ustalenie okresu wzrost wartości - teoria i praktyka
Estimation of Value Duration - Theory and Practice
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 141-152, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Wartość przedsiębiorstwa, Model przewagi konkurencyjnej
Competitive advantage, Enterprise value, Competitive advantage model
Note
summ.
Abstract
Okres wzrostu wartości jest jednym z czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa. Ustalenie tego parametru przekłada się na określenie horyzontu prognozy w wycenie. Okres wzrostu wartości może być ustalany na podstawie okresu utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku przez przedsiębiorstwo. Celem artykułu było przedstawienie narzędzi pomocnych w ustalaniu okresu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, będących jednocześnie integracją analizy strategicznej z zarządzaniem finansami w kontekście wyceny. Opracowanie obejmuje prezentację grup czynników wpływających na kształtowanie się przewagi konkurencyjnej oraz przegląd badań przeprowadzonych na ten temat w literaturze światowej. Na potrzeby artykułu przeprowadzono analizę ustalania okresu prognozy w wycenach giełdowych sporządzanych przez analityków domów maklerskich w latach 2000-2008 w celu zobrazowania praktyki szacowania tego parametru wyceny w Polsce. (fragment tekstu)

The value duration is one of the value drivers. Estimation of that parameter leads to setting up the forecasting horizon in valuation. The value growth period can be estimated on the basis of competitive advantage period. The purpose of this paper is to present tools to estimate the competitive advantage period, being an integration of strategic analysis and financial management methods in valuation. The author presents factors influencing competitive advantage and research done in this field. The practice of setting up the competitive advantage period in the Polish market valuations has been also shown.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Damodaran A., Damodaran on Valuation, 2nd edition, John Wiley & Sons Inc., New York 2006.
 2. Daszyńska-Zygadło K., Słoński T., Analiza siły ekonomicznej przedsiębiorstw na podstawie macierzy zyskowności właścicieli, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 3. Fleischer C.S., Bensoussan B.E., Strategic and Competitive Analysis. Methods and Techniques for Analyzing Business Competition, Pearson Education, Inc., New Jersey 2003.
 4. Furman J.L., Does industry matter differently in different places. A comparison of industry, corporate parent, and business segment effects in four OECD countries, Globalization Study, Industrial Performance Center, Special Working Paper Series 00-002, czerwiec 2000.
 5. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1998.
 6. Govindarajan V., Shank J., Cash sufficiency: the missing link in strategic planning, "Corporate Accounting", Winter 1984.
 7. Hamel G., Prahalad C.K., The core competencies of the corporation, "Harvard Business Review", May-June 1990.
 8. Hawawini G., Viallet C., Finance for Executive. Managing for Value Creation, second edition, South -Western 2002.
 9. Hax A.C., Majluf N.S., Strategic Management. An Integrative Perspective, Prentice-Hall, International Editions, 1984.
 10. Higgins R.C., Analysis for Financial Management, McGraw-Hill, Boston 2003.
 11. Higgins R.C., How much growth can firm afford?, "Financial Management", Fall 1977.
 12. Horne J. van, Financial Management and Policy, Prentice Hall International, Engle Wood Cliffs 1989.
 13. Kay J., Foundations of Corporate Success: How Business Strategies Add Value, Oxford University Press, 1993.
 14. Khanna T., Rivikin J.W., Estimating the performance effects of business groups in emerging markets, "Strategie Management Journal" 2000 vol. 22, Issue 1, s. 45-74.
 15. Koźmiński A., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.
 16. Materiały z bazy EMIS (Emerging Markets Information Service), www.securities.com.
 17. McGahan A.M., Porter M.E., How much does industry matter, really?, "Strategic Management Journal" 1997 vol.18, Issue S1, s. 15-30.
 18. McGahan A.M., Porter M.E., What do we know about variance in accounting profitability?, "Management Science" vol. 48, no. 7, czerwiec 2002.
 19. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
 20. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 21. Prahalad C.K., Hamel G., The core competence of the corporation, "Harvard Business Review", Rocznik 68, nr 3, maj-czerwiec 1990.
 22. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 23. Rumelt R.P., How much does industry matter?, "Strategic Management Journal" 1991 no. 12, s. 167-185.
 24. Schmalensee R., Do markets differ much?, "American Economy Review" 1985 no. 75(3), s. 341-351.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu