BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brol Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych
The Innovativeness of Local Territorial Entities
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 52-61, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Keyword
Innowacyjność, Stymulowanie innowacyjności, Innowacyjność regionu, Polityka gospodarcza, Gospodarka lokalna, Rozwój lokalny
Innovative character, Stimulate innovations, Regional innovation, Economic policy, Local economy, Local development
Note
summ.
Abstract
Celem publikacji jest przeniesienie kategorii innowacyjności na szczebel gospodarki lokalnej. Realizacja tego celu wymagała zdefiniowania pojęcia innowacji i innowacyjności jako kategorii ekonomicznej oraz pojęcia stymulowania innowacyjności jako instrumentu polityki intraregionalnej. Publikacja - ze względu na limitowaną objętość - ogranicza się do przedstawienia dwóch aspektów innowacyjności lokalnej: innowacji jako egzogenicznego czynnika rozwoju lokalnego, dla którego nośnikiem dyfuzji są procesy delokalizacji produkcji i usług, stanowiące przejaw procesów globalizacji i integracji gospodarki; identyfikacji lokalnego endogenicznego potencjału innowacyjnego, którego głównymi elementami są kapitał ludzki i kapitał społeczny. (fragment tekstu)

The article concerns local economy and discusses the triad of innovation cycle: invention - innovation - diffusion. The author focuses on presenting the two following aspects of local innovativeness: as egzogenic factor of local development, for which the diffusion carrier are service and production delocalization processes in the age of globalization and economic integration; as endogenic factor of development created by resources of local social capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bagieńska A., Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju gospodarczego regionu, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501, Szczecin 2008.
 2. Bąkowski A., Siemaszko A., Snarska-Świderska M., Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, TWIG-GER, Warszawa 2007.
 3. Brol R., Kapitał społeczny w gospodarce lokalnej, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 3(1203), UE, Wrocław 2008.
 4. Brol R., Teoria i praktyka planowania strategicznego w małych miastach, [w:] Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, red. K. Heffner, AE, Katowice 2005.
 5. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa 1992.
 6. Drucker P.E., Praktyka zarządzania, AE, Kraków 1994.
 7. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 8. Okoń-Horodyńska E., Instytucjonalne struktury na rzecz innowacyjności w Polsce, [w:] Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski - siły motoryczne i bariery, red. E. Okoń-Horodyńska, Zeszyty Naukowe AE im. K. Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" nr 28, AE, Katowice 2003.
 9. Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne strategie innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową "Polska Regionów" 2000 nr 15.
 10. Okoń-Horodyńska E., Potrzeba narodowego systemu innowacji we gospodarce polskiej, "Ekonomista" 1999 nr 3.
 11. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 12. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007.
 13. Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa 1995.
 14. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 15. Surówka A., Wierzbińska M., Innowacyjność województw Polski Wschodniej - wyniki badań, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501, Szczecin 2008.
 16. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 17. Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, red. R. Brol, AE, Wrocław 1998.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu