BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawierucha Stefan (Gmina Marciszów)
Title
Bariery w podejmowaniu działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na przykładzie gminy Marciszów
The Barriers in Setting Up a Business in Rural Areas on the Example of Marciszow Community
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 296-302, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Keyword
Rozwój lokalny, Samorząd terytorialny, Ludność wiejska, Działalność gospodarcza, Rozwój przedsiębiorczości, Badania naukowe
Local development, Local government, Rural population, Business activity, Entrepreneurship development, Scientific research
Note
summ.
Country
Marciszów
Abstract
W niniejszym artykule szczególną uwagę zwrócono na znaczenie lokalnych władz samorządowych, ich znajomość potrzeb lokalnych społeczności oraz umiejętność rozpoznawania tychże potrzeb celem stworzenia optymalnych warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, jak również wypracowania partnerskich relacji, zwłaszcza pod kątem pomocy w przezwyciężaniu licznych trudności w działalności gospodarczej, które niejednokrotnie tylko dlatego stanowią bariery rozwoju w skali makro, że nie uwzględniają lokalnej specyfiki. (fragment tekstu)

Poland is a country which for years has been at the end of lists of economies that are friendly towards their citizens' business activities. The system impediments are more severe in a rural environment, where business activity has its unique features. Among these are the inability, or even reluctance to contact the public administration institutions, regardless of the rank. The article discusses the problem of barriers in setting up a business in rural areas. They are analyzed partly on the basis of the results of an inquiry carried out among people starting a business in rural areas. The inquiry is being conducted by and for the self-government authorities of the Marciszow Community. Its results confirm to a large extent the accusations against certain regulations functioning in the Polish economy, which are published in economic literature. The author stresses the immediate necessity to correct the regulations limiting the development of business initiative. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Anam R., Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce 2007, http://www.egospodarka.pl/27397,Bariery-przedsiębiorczości-w-Polsce-2007,2,11,1.html.
  2. Błażejowska M., Społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego, http://www.ekrol.sggw.waw.pl/publikacje/pdf/prstl5/ref.14,pdf.
  3. http://www.egospodarka.pl/20605,Bariery-rozwoju-gospodarczego-w-Polsce,1,11,1.html.
  4. Kropsz I., Bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VII, z. 4, Wrocław 2005.
  5. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2005.
  6. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2005.
  7. Szkodzin B., Bariery rozwoju gospodarczego w Polsce, http://www.egospodarka.pl/20605,Bariery-rozwoju-gospodarczego-w-Polsce,1,11,1.html.
  8. Zawierucha S., Badania ankietowe jako forma konsultacji społecznych władz lokalnych na przykładzie gminy Marciszów, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1083, AE, Wrocław 2005.
  9. Zielińska M., Uwarunkowania i przejawy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, AGH, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu