BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuchciak Iwa (Uniwersytet Łódzki)
Title
Dylematy polskiego nadzoru nad rynkiem bankowym w czasach kryzysu
Dilemas of Polish Banking Supervision in the Period of Crisis
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/1, s. 91-105, rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Kryzys finansowy, Nadzór bankowy, Rynki finansowe
Banking sector, Financial crisis, Bank supervision, Financial markets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie warunków funkcjonowania i wyzwań, przed jakimi stanął nadzór nad polskim sektorem bankowym w świetle kryzysu finansowego. Analizie poddane zostały działania związane z realizacją funkcji licencyjnych, regulacyjnych i kontrolno-analitycznych. (fragment tekstu)

The study is focused on analysis of activity of Polish Banking Supervision from the perspective of global financial crisis. The starting point of the considerations is the evolution of banking supervision In Poland. Moreover tere are some specification of Polish Financial Supervision Authority (PFSA) and the ways of supervisory policy (including licensing policy) as well as analytical and on-site supervision of the banking sector. In this period of hard times for financial institutions key challenges being, maintaining necessary balance between liquidity management and profitability, risk management (including assets of lower quality) and acquiring capitals and long-term sources of financing in the situation of expected decrease of financial results, limited market liquidity and strong competition regarding acquisition of funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Galbarczyk T (2007) Rola regulacji ostrożnościowych w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego w polskim sektorze bankowym, w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Marcinkowska, Wieteska (red), Difin, Warszawa.
 2. Informacja na konferencję prasową Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 15 stycznia 2009 r., www.knf.gov.pl.
 3. Informacja o sytuacji banków po pierwszym kwartale 2009 r., s. 38, www.knf.uov.pl
 4. Iwanicz - Drozdowska M. (2008) Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywy Unii Europejskiej, SGH w Warszawie, Warszawa.
 5. Marcinkowska M (2007) Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa.
 6. Nadzór bankowy 1989 - 2006, www.knf.org.pl.
 7. Nieborak T. (2008) Nadzór finansowy a banki centralne - konkurencja czy współpraca, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy Dziawgo D. (red), Wydawnictwo UMK, Toruń.
 8. Pelc P. (2006) Jednolicie, nie podwójnie - Gazeta Bankowa nr 46.
 9. Presidency Conclusions - Brussels, 18/19 June 2009, http://www.consilium.europa.eu/ucdocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/108 622.pdf
 10. Raport o sytuacji banków w 2008 roku, www.knf.pl.
 11. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 listopada 2002 roku, 2002/2061 (INI) PE.
 12. Rynki, instrumenty instytucji finansowych (2008), Czekaj J (red) PWN, Warszawa.
 13. Solarz J (2008) Konsolidacja ponadnarodowej siei bezpieczeństwa, w: Konsolidacja systemu bankowego w Polsce i innych krajach europejskich, Studia i Prace Naukowe PSFiB, Zeszyty Naukowe nr 2.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2007 rok, www.knf.onz.pl.
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2008 roku, www.knf.ortz.pl.
 16. Uchwała nr 2/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego, www.knf.org.pl.
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U Nr 140, poz.938 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. nowelizacja Prawa bankowego, Dz. U. Nr 91, poz. 870.
 20. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. Nr 157, poz. 1119.
 21. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej, Dz.U. z 2008 r., nr 209, poz. 1317.
 22. Wnioski z XV Forum Bankowego 2009 http://www.zbp.pl.
 23. Współczesna bankowość (2007), Zaleska M. (red), Difin, Warszawa.
 24. Wyczański P. (2005) Współczesny system bankowy w Polsce - geneza i uwarunkowania rozwoju, Banku i Kredyt nr 1.
 25. Zaleska M. (2008) Bank czy oddział instytucji kredytowej?, Banku nr 5.
 26. Zaleska M. (2007) Płynność i wypłacalność, Gazeta Bankowa - nr 51/52.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu